velikost textu

Nabíjení prachových zrn v ionizovaných prostředích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabíjení prachových zrn v ionizovaných prostředích
Název v angličtině:
Charging of dust grains in ionized media
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Id práce:
210385
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prach, prachové plazma, nabíjecí procesy, polní emise, sekundární elektronová emise, plovoucí potenciál
Klíčová slova v angličtině:
dust, dusty plasmas, charging proceses, field ion emission, secondary electron emission, floating potential
Abstrakt:
Název práce: xíjení prhovýh zrn v ionizovnýh prostøedíh Autor: tku verk Katedra: utedr fyziky povrhù plzmtu Vedoucí disertaèní práce: rofF xhrF denìk xìmeèekD hrFD up Abstrakt: rhová zrn tvoøí ¾ I 7 hmoty n¹í glxie je mo¾né je njít jk v mezihvìzdném èi meziplnetárním prostoruD tk i n povr¹íh plnet mìsíùF øi kontktu s plzmtem dohází k jejih níjeníD tk dynmiku tìhto zrnD kromì grviteD význmnì ovlivòuje i jejih náojF øedlo¾ená práe se zývá nìkterými spekty níjení prhovýh zrn z mteriálù vzthujííh se ke kosmikému prostoru k fúzním rektorùmF pojovím èlánkem tìhto prostøedí je pøítomnost elektronù iontù vysokýh energiíD která vede k modiki níjeíh proesùF x zákldì exE perimentálníh studií je nvr¾en model níjení prhovýh zrnD který je plikován n rùzná zrn podmínky pnujíí v zemské mgnetosféøe tokmíhF Klíèová slova: prhD prhové plzmD níjeí proesyD polní emiseD sekundární elektronová emiseD plovouí poteniál
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D. 11.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 49 kB