velikost textu

Domobrana během americké války za nezávislost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domobrana během americké války za nezávislost
Název v angličtině:
Militia during the The American War of Independence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dominika Uhrová
Vedoucí:
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Id práce:
210369
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Historie — Latinský jazyk a literatura (HS LJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
americká válka za nezávislost|domobrana|Spojené státy americké
Klíčová slova v angličtině:
The American War of Independence|militia|United states of America
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se bude zabývat problematikou domobrany během americké války za nezávislost. Představí některé důležité osobnosti a velitele spojené s činností domobrany, dále nastíní důležitá vojenská tažení, kterých se domobrana účastnila. Toto téma bude zasazeno do širšího kontextu dějin domobrany v americké společnosti. Na závěr se zaměřím na postavení domobrany po skončení války a na její ukotvení v americkém právním systému. V této části bude věnována pozornost Ústavě Spojených států Amerických, druhému dodatku Ústavy spojených států Amerických a zákonu o domobraně z roku 1792. Na závěr zhodnotím význam domobrany při vzniku Spojených států Amerických a pokusím se odpovědět na otázku, zda by vznikly Spojené státy Americké bez existence domobrany. Klíčová slova: válka za nezávislost USA; domobrana; Spojené státy americké
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis will deal with the issue of militia during the American War of Independence. It will introduce some important personalities and commanders associated with the activities of the militia, as well as outline the important military campaigns in which militia participated. This theme will be set in the broader context of the history of militia in American society. Finally, I will focus on the position of the militia after the war and its anchoring in the American legal system. In this section, attention will be paid to the Constitution of the United States of America, the Second Amendment to the Constitution of the United States of America and to The Militia Act of 1792. Finally, I will evaluate the importance of militia in the formation of the United States of America and try to answer the question of whether the United States of America would have existed without the existence of the militia. Key words: The American War of Independence; militia; United states of America
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Uhrová 486 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Uhrová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Uhrová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Koura, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 152 kB