velikost textu

Development of adolescent identity in selected novels by John Green

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Development of adolescent identity in selected novels by John Green
Název v češtině:
Vývoj identity u adolescentů v románech Johna Greena
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Tomanová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Topolovská
Oponent:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Id práce:
210368
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk (N AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
John Green, literatura pro mládež, adolescence, dospívání, identita, Other, smrt, zármutek, smrtelná nemoc, The Fault in Our Stars, Looking for Alaska
Klíčová slova v angličtině:
John Green, young-adult literature, adolescence, maturation, identity, the Other, death, grief, terminal illness, The Fault in Our Stars, Looking for Alaska
Abstrakt:
ABSTRAKT Americký autor literatury pro mládež John Green ve svých knihách často ztvárňuje postavy, které byly zasaženy smrtí blízké osoby, zažily traumatizující událost či trpí nemocí, která je určitým způsobem omezuje. Protože adolescence je důležité a citlivé období jedince, ve kterém se poprvé plně utváří a upevňuje identita, tyto zážitky musí nutně ovlivňovat jejich způsob vnímání sebe sama. Tato diplomová práce se zabývá tím, jak si dospívající hrdinové ve dvou vybraných dílech od Johna Greena – The Fault in Our Stars (2012) a Looking For Alaska (2005) – utvářejí svou vlastní identitu a současně se vyrovnávají se smrtí a/nebo traumatem. Jako teoretický rámec analýzy slouží koncept (inter)subjektivity od literárních kritiček Robyn McCallum a Karen Coats, který se zabývá opozicí mezi jedincem a jeho okolím. Tento základ je pak doplněn o koncept psychologického vývoje od Jamese E. Marcii. Středem a podstatou stabilní dospělé identity jsou mezilidské vztahy, nutné pro úspěšné začlenění do společnosti. V případě, že chybí, je jedinec marginalizován jako riziko pro ostatní, případně umírá jako důsledek svého statusu. KLÍČOVÁ SLOVA John Green, literatura pro mládež, adolescence, dospívání, identita, Other, smrt, zármutek, smrtelná nemoc, The Fault in Our Stars, Looking for Alaska
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The American YA novelist John Green frequently centres his books on characters that have been struck by the death of somebody close to them, by a traumatic event, or suffer from debilitating illness. Since adolescence is an important and impressionable period of life during which one’s identity is firmly established for the first time, such experiences inevitably have a lasting impact on the person and their sense of self. This diploma thesis analyses how the teenage heroes in two selected works by Green – The Fault in Our Stars (2012) and Looking for Alaska (2005) – construe their identity when simultaneously facing death and/or trauma. The analysis takes as its foundation the theories of (inter)subjectivity and of the Other by literary critics Robyn McCallum and Karen Coats, respectively, and is complemented by the outline of psychological development from James E. Marcia. Interpersonal relationships are at the crux of a stable adult identity, and are essential for successful integration into wider society. If these are missing, the individual is marginalised as a threat to others, possibly dying as a consequence of their status. KEY WORDS John Green, young-adult literature, adolescence, maturation, identity, the Other, death, grief, terminal illness, The Fault in Our Stars, Looking for Alaska
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Tomanová 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Tomanová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Tomanová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Topolovská 395 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 152 kB