velikost textu

Vztah koučování, self-efficacy, engagementu a osobnosti zaměstnanců maloobchodní společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah koučování, self-efficacy, engagementu a osobnosti zaměstnanců maloobchodní společnosti
Název v angličtině:
The relationship of coaching, self-efficacy, engagement and personality of employees in retail
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Zvěřinová
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Ivana Fabianová
Dorota Dobeš Kremerová
Id práce:
210319
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Koučování|Self-efficacy|Engagement|Big Five
Klíčová slova v angličtině:
Coaching|Self-efficacy|Engagement|Big Five
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl najít vztah mezi koučováním, self-efficacy, engagementem a osobnostními charakteristikami podle teorie Big Five, tzn. otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, extraverze, přívětivost a neuroticismus. V teoretické části se práce věnuje především měření efektivity koučovacích intervencí, se zaměřením na hledání souvislostí s pojmy self-efficacy, engagementu a osobnostními charakteristikami. Empirická část popisuje kvaziexperimentální výzkum ověřující předpoklad, že koučování mělo významný vliv na námi sledované proměnné. Výzkumný soubor tvořili vedoucí zaměstnanci obchodních jednotek nejmenované retailové společnosti, kteří byli rozděleni na experimentální a kontrolní skupinu. Experimentální skupina absolvovala šest koučovacích schůzek v průběhu šesti měsíců, zaměřených na libovolné téma týkající se jejich pracovního života. Kontrolní skupina koučování neabsolvovala. Obě dvě skupiny byly testovány na začátku koučovacího programu a následně po jeho skončení. Vyplňovány byly dotazníky Obecné vlastní efektivity, Gallupův dotazník Q12 pro zjištění engagementu a NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Na základě sebraných dat a jejich statistické analýzy byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pretestem a posttestem proměnné otevřenost vůči zkušenosti v experimentální skupině. Pro komplexnost byly ověřovány i vedlejší výzkumné otázky, zabývající se jak vzájemným vztahem mezi jednotlivými proměnnými, tak i vztahem mezi délkou pracovního poměru a sledovanými proměnnými. Nejsilnějším nalezeným vztahem byla negativní korelace mezi self- efficacy a neuroticismem (rs = -0,466), další korelace byly nalezeny mezi self-efficacy a svědomitostí (rs = 0,322), self-efficacy a extraverzí (rs = 0,348), i mezi engagementem a extraverzí (rs = 0,247). Klíčová slova Koučování, self-efficacy, engagement, Big Five
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to find a relationship between coaching, self-efficacy, employee engagement and personality traits according to the Big Five theory, that means openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism. In the theoretical part, the thesis is devoted to measuring the effectiveness of coaching interventions, with a focus on finding connections with the concepts of self-efficacy, engagement and personality traits. The empirical part describes a quasi-experimental research verifying the assumption, that coaching had a significant impact on all monitored independent variables. The experimental group consisted of store managers of unnamed retail company, which were divided into experimental and control group. The experimental group attended six coaching sessions over six months, focusing on any topic related to their work life. The control group did not attend any coaching session. Both groups were tested at the beginning of the coaching program and afterwards. Respondents completed three questionnaires – General Self-Efficacy Scale, Gallup Q12 questionnaire for engagement and NEO five-factor personality inventory. Based on the collected data and statistical analysis, a statistically significant difference was found between the pretest and posttest of variable openness to experience in the experimental group. There were also examined few secondary research questions for a comprehensive view. They deal with the interrelationship between individual variables as well as the relationship between the length of employment and the monitored variables. The strongest relationship, that we found, was a negative correlation between self-efficacy and neuroticism (rs = -0,466). Further correlations were found between self-efficacy and conscientiousness (rs = 0,322), self-efficacy and extraversion (rs = 0,348), and also between engagement and extraversion (rs = 0,247). Keywords Coaching, self-efficacy, engagement, Big Five theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Zvěřinová 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Zvěřinová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Zvěřinová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Zvěřinová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 480 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 152 kB