velikost textu

Vývoj základních evidenčních pomůcek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj základních evidenčních pomůcek
Název v angličtině:
Progression of esential registration needs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Kantorová
Vedoucí:
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Id práce:
210317
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Veřejná správa a spisová služba (VSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podací deník|původce|archiv|archivní zákon|spisová služba|základní evidenční pomůcka
Klíčová slova v angličtině:
submission diary|manual|archives|archives law|record service|essential registration needs
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce na téma Vývoj základních evidenčních pomůcek se zabývá vývojem archivního zákona od roku 1918 až do jeho aktuální verze. Na základě tohoto rozboru jsou vybrány podací deníky několika institucí, u nichž jsou sledovány v rámci jednoho původce a mezi původci vnitřní i vnější změny od roku 1918 do 50. let 20. století. V první části je na základě právních předpisů a odborné literatury popsána cesta archivního zákona od vzniku Československého státu v říjnu 1918 až po poslední novelu archivního zákona a jeho vyhlášek souvisejících s fungováním spisové služby. Druhá část se věnuje podacímu deníku z pohledu odborné literatury a právních předpisů, obsahujících podací deník. Poslední část je věnována analýze podacích deníků vybraných státních institucí Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu školství, Generálnímu veliteli vojsk v Praze, Ředitelství pošt a telegrafů a Filozofické fakultě UK. U těchto původců jsou ve sledovaném období zkoumány vnější i vnitřní změny v rámci jedné instituce i mezi nimi. Klíčová slova Podací deník, původce, archiv, archivní zákon, spisová služba, základní evidenční pomůcka
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis, entitled Progression of essential registration needs, deals with the development of the archives law from the year 1918 until its present-day version. Based on this analysis, I have selected the postage journals of several institutions where it is possible to observe internal and external changes throughout manuals in the period between the year 1918 and the 1950s. The first section is based on the texts of legal regulations and literature and describes the development of the archives law since the formation of the Czechoslovak state in October of 1918 and leading up to the most recent amendment to the archives law and its decrees in relation to the function of the filing service. The second section deals with the submission diaries from the point of view of literature and legal regulations which include mentions of postal (packing slip) journals. The final section is dedicated to the analysis of submission diaries belonging to these selected state institutions: Ministry of Interior, Ministry of Agriculture, Ministry of Education, General Commander of Troops in Prague, Post and Telegraph Directorate and the Faculty of Arts of Charles University. These manuals are examined in the given time period, taking into account both internal and external change within one single institution or across several institutions. Keywords Submission diary, manual, archives, archives law, record service, essential registration needs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Kantorová 5.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alexandra Kantorová 5.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Kantorová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Kantorová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB