velikost textu

Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů
Název v angličtině:
Protection of a child as a subject of human rights within the scope of international and European Union regulation of international abductions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Kozáková
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
210312
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě, subjekt lidských práv, mezinárodní únos dítěte
Klíčová slova v angličtině:
child, subject of human rights, international child abduction
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce nese název: „Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní a unijní úpravy mezinárodních únosů“ a zabývá se postavením dítěte v rámci právních norem upravujících lidská práva, práva dětí a mezinárodní únosy dětí. Práce zkoumá, jakým způsobem je na dítě nahlíženo, zdali jako na objekt nebo jako na subjekt práv. Práce je rozdělena do tří kapitol, kdy je postupně přecházeno od obecného vysvětlení základních pojmů až ke konkrétní úpravě postavení dítěte v rámci mezinárodních únosů. První kapitola definuje základní pojmy objekt a subjekt lidských práv, analyzuje obecně postavení člověka jako subjektu mezinárodní úpravy lidských práv a následně postavení dítěte jako specifické kategorie ochrany lidských práv. První kapitola závěrem odpovídá na otázku, v čem se liší pojmy objekt a subjekt lidských práv. Druhá kapitola se zabývá právními normami upravujícími ochranu lidských práv s důrazem na ochranu dítěte jako subjektu lidských práv. Představené právní normy jsou analyzovány z pohledu úpravy práv dětí a mezinárodních únosů. Dále jsou v druhé kapitole představeny dvě základní právní normy upravující mezinárodní únosy dětí. Druhá kapitola závěrem odpovídá na další otázku a sice jaké unijní a mezinárodní normy se zabývají ochranou dítěte jako subjektu lidských práv a jak je v rámci těchto norem upravena problematika mezinárodních únosů dětí. Třetí, poslední a zásadní kapitola práce se zaměřuje konkrétně na analýzu Haagské úmluvy 1980 a nařízení Brusel IIa, které analyzuje z pohledu jejich úpravy postavení dítěte. V třetí kapitole je tedy zkoumáno, jestli je v rámci těchto norem nahlíženo na dítě jako na subjekt nebo jako na objekt práv. Práce současně představuje návrh přepracování nařízení Brusel IIa a jeho prohloubení úpravy práv dítěte v rámci mezinárodních únosů dětí. Práce si klade za cíl představit současné postavení dítěte v rámci úpravy mezinárodních únosů dětí a přijít na odpověď na otázku, jestli je dítě spíše objektem nebo subjektem lidských práv. Klíčová slova: dítě, subjekt lidských práv, mezinárodní únos dítěte
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is entitled “Protection of a child as a subject of human rights within the scope of international and European Union regulation of international abductions” and deals with the position of a child within the legal norms governing human rights, children’s rights and international child abductions. The thesis examines how a child is viewed, whereas as an object or as a subject of rights. The thesis is divided into three chapters, which gradually move from a general explanation of the basic concepts to the specific regulation of the child’s position within the framework of international child abductions. The first chapter defines the basic concepts of the object and subject of human rights, generally analyses the position of a man as a subject of international human rights regulation and subsequently the position of a child as a specific category of human rights protection. Finally, the first chapter answers the question of how the concepts of object and subject of human rights differ. The second chapter deals with the legal standards governing the protection of human rights with the emphasis on the protection of the child as a human rights subject. The presented legal standards are analysed from the perspective of the regulation of children’s rights and international child abduction. The second chapter also introduces two legal norms governing the international child abduction. Finally, the second chapter answers the next question, namely which EU and international standards deal with the protection of the child as a human rights subject and how the issue of international child abduction is regulated within those legal norms. The third, last and key chapter of the thesis focuses specifically on the analysis of the 1980 Hague Convention and the Brussels II bis Regulation, which are being analysed in terms of how they regulate the position of a child. The third chapter therefore examines whether the child is treated as an entity or as an object of rights within these legal norms. The thesis also presents a proposal to recast the Brussel II bis Regulation and its deepening of regulation of children’s rights within the international child abduction cases. The aim of the thesis is to present the current position of the child within the framework of international child abductions and to answer the question whether a child is rather an object or a subject of human rights. Key words: child, subject of human rights, international child abduction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kozáková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kozáková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kozáková 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 152 kB