velikost textu

Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy
Název v angličtině:
Fitness training for individuals after spinal lesion
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marek Mandát
Vedoucí:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Konzultant:
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Id práce:
210311
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzická kondice, pohybová aktivita, posilování, poškození míchy, úrazy páteře
Klíčová slova v angličtině:
physical condition, physical activity, strengthening, spinal lesion, spinal cord injuries.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy Cíle: Cílem bakalářské práce je sledovat vliv pohybové intervence v podobě kondičního tréninku na tělesné složení a pohybový výkon u jedinců po míšní lézi. Metody: V rámci kvantitativně-kvalitativního výzkumného šetření byli formou případových studií sledováni 4 probandi po míšní lézi účastnící se rekondičního pobytu v Centru Paraple. Mezi vybranými probandy byli tři muži a jedna žena, z toho 3 s paraplegií a 1 s tetraplegií v rozmezí C 6 - Th 6. Průměrný věk probandů byl 41,5 let (24 - 74). Kromě jednoho jedince všichni probandi vykazovali mírnou nadváhu a sníženou pohybovou aktivitu v běžném životě mimo prováděný výzkum. Metodika výzkumu zahrnovala měsíční intervenci v podobě individuálně nastaveného kondičního tréninku. Pro nastavení intervence a zhodnocení efektu byly při vstupním i výstupním testování využity tyto metody: pozorování, hodnocení tělesného složení pomocí přístroje Bodystat a hodnocení pohybového výkonu pomocí měření na veslovacím a běžkařském trenažéru, kde byl sledován čas kilometrového úseku. Výsledky: Všichni sledovaní probandi dosáhli u výstupního testu na přístroji Bodystat mírného zlepšení v tělesném složení v podobě snížení tělesného tuku a zvýšení aktivní tělesné hmoty, které však při zahrnutí ovlivňujících faktorů a chyb v měření nelze považovat za významné. Při porovnání vstupních a výstupních časů na kondičních trenažérech bylo vidět prokazatelné zlepšení o 1,63 - 2,15 minuty, průměr 1,94. Závěr: Po měsíční intervenci v podobě kondičního tréninku u 4 jedinců s míšní lézí došlo ke zlepšení v oblasti pohybového výkonu (zlepšení časů na 1km vzdálenosti na kondičním trenažéru), nikoli však k významným změnám tělesného složení. Pro průkaznější výsledky by byl nezbytný delší čas intervence. Klíčová slova: fyzická kondice, pohybová aktivita, posilování, poškození míchy, úrazy páteře
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Fitness training for individuals after spinal lesion Objectives: The aim of the bachelor thesis is to monitor the influence of physical intervention in the form of fitness training on body composition and movement performance of individuals after spinal lesion. Methods: In the framework of a quantitative and qualitative research study, four subjects after the spinal lesion who are participating in the reconditioning stay at the Paraple Center were observed in case studies. Among the selected subjects were three males and one female, three of them with paraplegia and one with tetraplegia in the range C 6 - Th 6. The average subject age was 41.5 years (24 - 74). Except for one individual, all showed moderate overweight and decreased exercise activity in everyday life outside the research. Research methodology consisted of one month intervention in the form of individually adjusted fitness training. In order to set up the intervention and to evaluate the effect, the following methods were used for input and output testing: observation, assessment of body composition using the Bodystat instrument and evaluation of exercise performance by measurements on a rowing and cross- country trainer where the mileage was monitored. Results: All subjects attained a slight improvement in body composition in the Bodystat output test in the form of a reduction of body fat and an increase of active body mass. When influence factors and measurement errors were taken into account the results could not be considered significant. By comparing the entry and exit times on fitness simulators, a demonstrable improvement of 1.63 - 2.15 minutes was seen, averaging 1.94. Conclusion: One month of intervention in the form of fitness training of 4 individuals with spinal cord injuries resulted in improvements in the area of exercise performance (improvement of 1km distance on the Bodystat), but no significant changes in body composition were achieved. For more accurate results a longer intervention time would be necessary. Key words: physical condition, physical activity, strengthening, spinal lesion, spinal cord injuries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Mandát 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Mandát 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Mandát 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ilona Pavlová, MBA 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 153 kB