velikost textu

Administrativní zatížení v práci ředitele základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Administrativní zatížení v práci ředitele základní školy
Název v angličtině:
The administrative burden in the headmaster´s work in primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Vychytilová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
210304
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní management|ředitel základní školy|náplň práce ředitele základní školy|řídící pracovník|základní škola|pedagogické vedení|pedagogické řízení|správa školy|dokumentace školy
Klíčová slova v angličtině:
school management|headmaster of the primary school|workload of headmaster of the primary school|manager|the primary school|pedagogical leadership|pedagogical management|school administration|school documentation
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce na téma „Administrativní zatížení v práci ředitele základní školy“ si klade za cíl zjistit jaké faktory administrativního řízení vnímají ředitelé základních škol jako zatěžující, a navrhnout změny, jež by mohly vést ke snížení administrativní zátěže ředitelů základních škol. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části této bakalářské práce je nastíněna náplň práce ředitele základní školy, a to na základě analýzy platné legislativy, platných předpisů, odborné literatury a vlastního empirického šetření autorky. Empirická část této bakalářské práce rozšiřuje teoretickou část. Je tvořena kvalitativním výzkumem, jejímž cílem je, skrze polostrukturované hloubkové rozhovory s řediteli škol zjistit, jaké faktory administrativního řízení vnímají, jako zatěžující následně navrhnout změny, jež by vedly k jejímu snížení. Klíčová slova: školní management, ředitel základní školy, náplň práce ředitele základní školy, řídící pracovník, základní škola, pedagogické vedení, pedagogické řízení, správa školy, dokumentace školy
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis with the topic “The administrative burden in the work of headmaster of the primary school” is aiming to find out, which factors of administrative management, headmasters of the primary school perceive as burdensome and propose changes, that could reduce it. This bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part of this thesis is outlined the workload of the headmasters of the primary school. Based on the analysis of valid legislation and regulation, literature and empirical research of the author. The empirical part of this thesis extends the theoretical part. It is consists of qualitative research, which is aiming identifying, through semi-structured depth interviews with headmasters of the primary school, which factors of administrative management, headmasters of the primary school perceive as burdensome burdensome and propose changes, that could reduce it. Key words: school management, headmaster of the primary school, workload of the headmaster of the primary school, manager, the primary school, pedagogical leadership, pedagogical management, school administration, school documentation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Vychytilová 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Vychytilová 204 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Vychytilová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Vychytilová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB