velikost textu

Logopedická intervence v mateřských školách v podhůří Orlických hor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence v mateřských školách v podhůří Orlických hor
Název v angličtině:
Logopedic interventions in kindergartens in the foothill of the Orlické Mountains
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marcela Urbanová, DiS.
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
210283
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
logopedická intervence, logoped, předškolní dítě, mateřská škola, komunikace, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova v angličtině:
Speech and language therapy, speech therapist, preschool child, kindergarten, communication, impaired communication ability
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena speciálně pedagogicky. Cílem je zjistit a popsat, zda a jaké je zajištění logopedické intervence v běžných mateřských školách v podhůří Orlických hor. Práce je členěna na pět kapitol, čtyři kapitoly jsou teoretické a kapitola pátá praktická. V první kapitole je přiblíženo, jakým způsobem předškolní vzdělávání funguje v České republice. Jak je zajištěno po stránce legislativní, kapitola objasňuje systém kurikulárních dokumentů, který je v naší republice stanoven, a zejména pak rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Druhá kapitola popisuje vývoj dítěte předškolního věku po všech stránkách jeho osobnosti a také objasňuje vývoj dětské řeči. Ve třetí kapitole jsou přiblíženy nejčastější typy narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Ve čtvrté kapitole je přiblížena logopedická intervence, kterou je možné poskytovat v České republice. Pátá kapitola představuje výzkum smíšeného charakteru, při kterém byla použita kvalitativní metoda rozhovoru, kvantitativní metoda dotazníku, dále nestrukturované pozorování a srovnávací analýza mezi mateřskými školami. V kapitole jsou vymezeny cíle a metody práce, stanoveny hypotézy a výzkumný vzorek. Výzkumné šetření je závěrečně shrnuto a doplněno návrhy pro praxi. KLÍČOVÁ SLOVA logopedická intervence, logoped, předškolní dítě, mateřská škola, komunikace, narušená komunikační schopnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is oriented on special education. The main goal is to find out and describe whether and how is speech and language therapy established in regular kindergartens at the foothills of Orlické mountains. The work is divided into five chapters, four of them are theoretical and the fifth chapter is a practical one. The first chapter is focused on the way how the preschool education is organised in the Czech Republic. It describes the legislation system, clarifies the system of curricular documents established in our republic and mainly the framework educational program for preschool education. The second chapter describes the preschool-child ontogenesis including all aspects of his/her personality and it also depicts the child-speech ontogenesis. The third chapter is focused on the main types of impaired communication ability of preschool children. The fourth chapter is focused on the speech therapy intervention provided in the Czech Republic. The fifth chapter presents combined research, within which the qualitative method of dialogue and the quantitative method of questionnaire were used, together with non-structured observation and comparative analysis among kindergartens. The chapter defines the research goals and used methods, sets the hypotheses and the research sample. In conclusion the research is summarized and completed by practical suggestions. KEY WORDS Speech and language therapy, speech therapist, preschool child, kindergarten, communication, impaired communication ability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Urbanová, DiS. 895 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marcela Urbanová, DiS. 143 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Urbanová, DiS. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Urbanová, DiS. 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 790 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 786 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB