velikost textu

Obtěžování v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obtěžování v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Harassment in the workplace
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominika Sommerová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
210278
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mobbing, bossing, sexuální obtěžování
Klíčová slova v angličtině:
mobbing, bossing, sexual harassment
Abstrakt:
Obtěžování v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se týká obtěžování v pracovněprávních vztazích. Blíže se věnuji problematice mobbingu, bossingu a sexuálního obtěžování na pracovišti. Cílem je zanalyzovat celkovou právní úpravu těchto problémů a to včetně judikatury českých soudů. Dvě kapitoly jsou také věnovány obraně proti těmto nežádoucím chováním. Práce zohledňuje právní úpravu práva ústavního, občanského, pracovního, trestního a správního. V rámci problematiky sexuálního obtěžování byla zohledněna nejen česká právní úpravu, ale i úprava tohoto problému v Slovenské republice. Tato práce je rozdělena do sedmi kapitol. V těchto kapitolách je uvedeno vysvětlení základních pojmů a dále jsou objasněny pojmy mobbing, bossing, obrana proti těmto nežádoucím chováním. Třetí je objasnění pojmu sexuální obtěžování a následná obrana. Nejdůležitější je analýz těchto problému v rámi české právní úpravy a u pojmu sexuální obtěžování také srovnání české a slovenské právní úpravy. Klíčová slova mobbing, bossing, obtěžování na pracovišti
Abstract v angličtině:
Harassment in the workplace Abstract This diploma thesis concerns harassment in labor relations. I deal with problems of mobbing, bossing and sexual harassment in the workplace. The aim is to analyze the overall legal regulation of these problems, including the case law of the Czech courts. Two chapters are also devoted to the defense against these undesirable behaviors. The work takes into account the legal regulation of constitutional, civil, labor, criminal and administrative law. In the area of sexual harassment, not only the Czech legislation but also the regulation of this problem in the Slovak Republic were taken into account. This work is divided into seven chapters. In these chapters, the basic terms are explained and the terms mobbing, bossing are explained. Also there is defense against these undesirable behaviors. The third is to clarify the concept of sexual harassment and subsequent defense. The most important is the analysis of these problems under Czech legislation and in the concept of sexual harassment also a comparison of Czech and Slovak legislation. Key words mobbing, bossing, sexual harassment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Sommerová 951 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Sommerová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Sommerová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB