velikost textu

Postoje a znalosti o očkování proti HPV I

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje a znalosti o očkování proti HPV I
Název v angličtině:
Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dominika Blašková
Vedoucí:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Id práce:
210269
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
HPV infekce, očkování, znalosti
Klíčová slova v angličtině:
HPV infection, vaccination, knowledge
Abstrakt:
ABSTRAKT POSTOJE A ZNALOSTI O OČKOVANÍ PROTI HPV Autor: Dominika Blašková Vedúci: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. ÚVOD Ľudský papilomavírus (HPV) patrí medzi DNA vírusy. Je príčinou vzniku benígnych i malígnych ochorení mužov i žien ako sú papilomatóza hrtanu, genitálne bradavice, orofaryngeálny karcinóm, rakovina krčka maternice, rakovina penisu, rakovina anusu. Vírusu HPV je možné predchádzať vhodnými preventívnymi opatreniami. Základnou preventívnou metódou je očkovanie proti HPV. Okrem očkovania je potrebné podstupovať pravidelný skríning, ktorým je možné včas odhaliť prednádorové zmeny. CIELE Cieľom teoretickej časti diplomovej práce bolo zhrnúť poznatky o HPV víruse, o ochoreniach, ktoré spôsobuje a o očkovaní, vďaka ktorému je možné týmto ochoreniam predchádzať. Prvým cieľom praktickej časti bolo zistiť informovanosť dievčat i chlapcov o HPV a ochoreniach, ktoré HPV spôsobuje. Druhým cieľom bolo zistiť názor na očkovanie proti HPV a mieru preočkovanosti proti HPV u mladých ľudí na Slovensku. METODIKA V diplomovej práci bola použitá metóda kvantitatívneho výskumu vo forme dotazníkového šetrenia. Respondentmi boli študenti vo vekovom rozmedzí 15 ‒ 20 rokov na dvoch stredných školách v meste Svidník na Slovensku. Pre spracovanie dát bola použitá deskriptívna štatistika. Rozdiely v postojoch a názoroch respondentov boli otestované pomocou t-testu. VÝSLEDKY Celkový počet respondentov bol 217. Až 90 % z nich uviedlo znalosť pojmu rakovina krčka maternice/ rakovina penisu. Viac ako polovica respondentov (56 %) správne uviedla, že rakovinu krčka maternice spôsobuje HPV. No znalosť o očkovaní proti HPV uviedlo iba 23,5 % respondentov. Miera preočkovanosti medzi respondentmi bola veľmi nízka, a to iba 2,3 %. Všetci očkovaní uviedli, že o ich očkovaní rozhodli rodičia. ZÁVER Z vyhodnotenia výsledkov tohto výskumu vyplýva, že miera preočkovanosti proti ľudskému papilomavírusu je na Slovensku veľmi nízka. Vplyv na to má i malá informovanosť pacientov o očkovaní proti HPV zo strany lekárov. Ženy majú v porovnaní s mužmi o tejto problematike väčšie znalosti. Kľúčové slová: ľudský papilomavírus, očkovanie, prevencia, rakovina krčka maternice, informovanosť, znalosti, postoje
Abstract v angličtině:
ABSTRACT ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF HPV INFECTION AND VACCINATION Author: Dominika Blašková Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. INTRODUCTION Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus. The virus causes benign and malignant diseases of men and women such as laryngeal papillomatosis, genital warts, oropharyngeal carcinoma, cervical cancer, penile cancer and anus cancer. HPV can be prevented by appropriate precautionary measures. The main preventative method is vaccination against HPV. Besides vaccination, regular screening is necessary to detect premalignant changes on time. AIMS The aim of the theoretical part of the diploma thesis was to summarize the information about HPV, the diseases caused by human papillomavirus and vaccination against HPV, the main preventive measure. The primary aim of the practical part was to find out the level of HPV awareness among girls and boys and diseases caused by HPV. The secondary aim of the practical part was to find out opinions on HPV vaccination and determine the rate of vaccination against HPV among young people in Slovakia. METHODS The method of quantitative research taken in the form of a questionnaire was used in the diploma thesis. The survey was realized at two secondary schools in Svidník, Slovakia. The age range of respondents was 15-20 years. The data were analysed using descriptive statistics. The difference in attitudes and opinions of respondents was tested by t-test. RESULTS The total number of respondents was 217. Up to 90 % of them reported knowledge of cervical cancer/ penile cancer. More than a half of the respondents (56 %) correctly reported that cervical cancer is caused by HPV. However, only 23,5 % of them were aware of HPV vaccination. The rate of vaccination among the respondents was very low, only 2,3 %. All vaccinated respondents mentioned that their parents decided to vaccinate them. CONCLUSION The study has shown that the rate of vaccination against human papillomavirus is very low in Slovakia. Lack of information concerning vaccination against HPV from doctors impacts the issue. Women are better informed about the issue than men. Keywords: human papillomavirus, vaccination, prevention, cervical cancer, informedness, knowledge, attitudes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Blašková 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dominika Blašková 228 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Blašková 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Blašková 165 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB