velikost textu

Vývoj fáze obsese syndromu Vichy: Klaus Barbie v článcích deníku Le Monde 1988-2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj fáze obsese syndromu Vichy: Klaus Barbie v článcích deníku Le Monde 1988-2017
Název v angličtině:
The evolution of the obsession phase of the Vichy syndrome: Klaus Barbie in the articles of Le Monde 1988-2017
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Šrédlová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Oponent:
Mgr. Paul Bauer, Ph.D.
Id práce:
210257
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klaus Barbie, Le Monde, syndrom Vichy, Francie, paměť, proces, zločin proti lidskosti, justice, holocaust, odboj
Klíčová slova v angličtině:
Klaus Barbie, Le Monde, the Vichy syndrome, France, memory, trial, crime against humanity, judiciary, Holocaust, the resistance
Abstrakt:
Petra Šrédlová Abstrakt diplomové práce Abstrakt Proces s Klausem Barbiem představoval důležitý aspekt ve francouzské paměti režimu Vichy. Pro odsouzení Barbieho byl změněn výklad zločinu proti lidskosti ve francouzském právním systému, byla poskytnuta příležitost veřejně svědčit jeho obětem a došlo k vývoji židovské paměti a paměti odboje. Proces s Klausem Barbiem ustanovil základní právní a postupový rámec, ze kterého poté soudy vycházely v procesech se zločinci Vichy. Osobnost Klause Barbieho nalezla v negativním smyslu odraz ve francouzské paměti, kdy byl často připomínán u příležitosti různých událostí. Cílem této diplomové práce je dokázat, že na základě kvalitativní obsahové analýzy článků deníku Le Monde obsahujících pojem „Klaus Barbie“ v časovém rozmezí 3. července 1988 a 4. července 2017 lze vysledovat další vývoj fáze obsese syndromu Vichy, společně s určením jeho tematických kategorií a intenzity a že vývoj paměti nepostupoval konzistentně, ale vracel se v událostech, které měly nejen Klause Barbieho a jeho proces, ale i další aktéry a události z dob okupace, připomenout. Práce se tak začleňuje do debaty okolo teoretického modelu tzv. syndromu Vichy vytvořeného historikem Henrym Roussoem představením případové studie věnující se osobě Klause Barbieho a jeho procesu a jejich zobrazení v deníku Le Monde využitím metody kvalitativní obsahové analýzy, čímž ukazuje další aspekty, kategorie a intenzitu vývoje fáze obsese syndromu Vichy.
Abstract v angličtině:
Petra Šrédlová Diploma thesis Abstract Abstract The trial of Klaus Barbie was an important turning point in the French memory of the Vichy regime. For a purpose of Barbie’s conviction, the interpretation of the crime against humanity was changed in the French legal system. Barbie’s victims were, for the first time, given the opportunity to publicly testify. Furthermore, the trial provided an opportunity for development of the Jewish memory and the memory of the resistance. The trial of Klaus Barbie provided the basic legal and procedural framework later on used by the courts in trials with Vichy's criminals. Moreover, the personality of Klaus Barbie remained sealed in a negative sense in French memory, when he was often remembered on the occasion of various events. The aim of this diploma thesis is to prove that, on the basis of qualitative content analysis of articles by Le Monde containing the term "Klaus Barbie" in the period from July 3, 1988 to July 4, 2017, further development of the phase of Obsession of the Vichy syndrome can be traced, along with its thematic categories and intensity. This diploma thesis also argues that the memory development did not proceed consistently, but kept on returning in the form of various events in order to recall not only Klaus Barbie and his trial, but also other actors and events of the occupation. In this sense, this diploma thesis is incorporated into the debate around the concept of the Vichy syndrome, created by historian Henry Rousso, by introducing a case study of Klaus Barbie and his trial and their depiction in Le Monde, using a qualitative content analysis method to show further aspects, categories and intensity of the development of the phase of Obsession of the Vichy syndrome.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Šrédlová 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Petra Šrédlová 545 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Šrédlová 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Šrédlová 333 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Matějka, PhD 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Paul Bauer, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 152 kB