velikost textu

Komparace pojetí spolupráce rodiny a mateřské školy v hlavním vzdělávacím proudu a v programu Začít spolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace pojetí spolupráce rodiny a mateřské školy v hlavním vzdělávacím proudu a v programu Začít spolu
Název v angličtině:
Comparison of Family and Kindergarten´s Cooperation in conception of main educational stream and of Step by Step
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zdenka Pilpachová
Vedoucí:
Mgr. Eva Rybárová
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
210254
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodina a mateřská škola, spolupráce s rodinou, komunikace, Začít spolu
Klíčová slova v angličtině:
family and kindergarten, cooperation with family, communication, Step by Step
Abstrakt:
Autorka ve své práci porovnává přístupy ke spolupráci s rodinou v pojetí mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu a alternativních mateřských škol s programem Začít spolu. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se formy a intenzita komunikace a spolupráce liší či shodují v závislosti na vzdělávacím programu, a identifikovat silné a slabé stránky vzájemné komunikace. V teoretické části autorka nastiňuje důležitost spolupráce rodiny a mateřské školy pro rozvoj dítěte předškolního věku, možné formy této spolupráce, zásady vyplývající z platných právních předpisů a kurikulárních dokumentů a popisuje, jak je tato spolupráce chápána v programu Začít spolu. V empirické části autorka k zodpovězení výzkumných otázek použila smíšenou výzkumnou strategii kombinující kvantitativní a kvalitativní výzkum. Data shromáždila metodou dotazníkového šetření, kdy respondenty byli pedagogové a rodiče dětí navštěvujících vybrané mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu a mateřské školy s programem Začít spolu v Praze. Z výzkumu vyplynulo, že formy komunikace a spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou v hlavním vzdělávacím proudu a v programu Začít spolu se významněji neliší, ale intenzita komunikace a spolupráce, byť obecně poměrně vysoká, je v rámci programu Začít spolu vyšší. Základní silné a slabé stránky komunikace mezi rodinou a mateřskou školou jsou u mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu a mateřských škol s programem Začít spolu shodné, přičemž mateřské škol s programem Začít spolu kladou zvýšený důraz na některé oblasti a způsoby komunikace, které rodiče vnímají jako dodatečné silné stránky.
Abstract v angličtině:
The author compares approaches to co-operation with the family as applied in mainstream kindergartens and alternative kindergartens with the Step by Step programme. The thesis aims to determine the extent to which the forms and intensity of communication and co-operation between family and kindergarten differ depending on the kindergarten’s educational programme, and identify the strengths and weaknesses of mutual communication. In the theoretical section, the author outlines the importance of co-operation between family and kindergarten for the development of preschool children, the possible forms of such co-operation and the rules laid down by applicable legal regulations and curricular documents, and describes how this co- operation is understood in the Step by Step programme. In the empirical section, the author uses a mixed research strategy combining quantitative and qualitative research to answer the research questions. Data for the research were collected through a questionnaire survey, where the respondents included teachers and parents of children attending selected Prague-based mainstream kindergartens and kindergartens with the Step by Step programme. The research has shown that, in terms of the forms of communication and co-operation between family and kindergarten, there are no significant differences between mainstream kindergartens and kindergartens with the Step by Step programme. However, while generally high, the intensively of communication and co-operation is higher within the Step by Step programme. The key strengths and weaknesses of communication between family and kindergarten are the same for both mainstream kindergartens and kindergartens with the Step by Step programme. Yet kindergartens with the Step by Step programme put increased emphasis on certain areas and forms of communication, which the parents see as additional strengths.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdenka Pilpachová 2.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zdenka Pilpachová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdenka Pilpachová 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdenka Pilpachová 214 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Rybárová 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 154 kB