velikost textu

Skrytá podstata skutečnosti – Humovské pojetí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skrytá podstata skutečnosti – Humovské pojetí
Název v angličtině:
Secret nature of reality – Humean approach
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Fršlínek
Vedoucí:
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Oponent:
doc. James Hill, Ph.D.
Id práce:
210248
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Filozofie (FIL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Empirismus|David Hume|skrytá podstata|skutečnost|percepce|kvality|Nový Hume|numericita|prostorovost|nediferencovanost|individuace|substance|kvantová teorie pole|fluktuace kavntového pole
Klíčová slova v angličtině:
Empiricism|David Hume|secret nature|reality|perceptions|qualities|New Hume|numericity|spatiality|nondifferentiation|individuation|substance|quantum field theory|quantum field fluctuations
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o problematice skryté podstaty věcí a skutečnosti v kontextu filosofie Davida Huma. Je v ní tematizováno zda věcem, které vnímáme, a které jsou chápány jako percepce, může (v rámci Humova pojetí skutečnosti) odpovídat něco, co leží za nimi – tedy skrytá podstata. První část práce je věnována zkoumání filosofie Davida Huma. V její druhé části jsou pak na humovském půdorysu vystavěny samostatné úvahy o skryté podstatě a její povaze. Výchozím bodem zkoumání jsou tři vybraná pojetí substance, tak jak jsou prezentována v knize Treatise of Human Nature. Prizmatem Humovy kritiky je představena koncepce Johna Locka a koncepce peripatetická. Poté je především představena interpretace New Hume, v jejímž rámci Hume předpokládá skryté entity za empirickou skutečností. Na tomto základě jsou následně vystavěny dvě samostatné úvahy o skryté podstatě a její povaze, která je dále popisována (a to nepřímým způsobem). Na závěr je představen vlastní návrh pojetí skryté podstaty, který má charakter čisté aproximace, jíž jsou schopné naše omezené a nedokonalé schopnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis enquires into the question of the hidden nature of things and reality in the context of David Hume´s philosophy. In the context of a Humean approach to reality, it discusses whether the things which we perceive and which are considered to be perceptions can have some sort of non-empirical correlation that lies beneath them and whether it can be called the hidden nature of these things. The first half of the thesis is focused on the philosophy of David Hume. In the second half of the thesis two original considerations about the hidden nature and its characteristics are presented. The thesis starts with three selected theories of substance as presented in A Treatise of Human Nature. The theory of John Locke and the theory of the peripatetics are presented from Hume´s critical perspective. Consequently is presented an interpretation called the New Hume. In the context of this interpretation, Hume presumes that there are hidden entities lying beneath empirical reality. Then, there are two considerations focused on the hidden nature of things and its characteristics which are presented. These characteristics are consequently being described in an indirect manner. And finally an original suggestion of how to understand the hidden nature is presented. It has the character of mere approximation, because that is all that can be achieved by our limited and imperfect faculties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Fršlínek 1022 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Fršlínek 479 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Fršlínek 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Fršlínek 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. James Hill, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB