velikost textu

Využití dobrovolníků v hospicové péči a vytvoření podmínek pro jejich činnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití dobrovolníků v hospicové péči a vytvoření podmínek pro jejich činnost
Název v angličtině:
The use of volunteers in hospice care and creating working conditions for their activities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Veronika Řehořková
Vedoucí:
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Oponent:
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Id práce:
210238
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dobrovolnictví, dobrovolník, hospicová péče, paliativní péče, příprava dobrovolníků, domácí hospic, umírání, smrt
Klíčová slova v angličtině:
Volunteering, volunteer, hospice care, palliative care, volunteer preparation, volunteer activities, community palliative, care unit, dying, death
Abstrakt:
Anotace Hlavním tématem této práce je využití dobrovolníků v hospicové péči se zaměřením na vytvoření podmínek pro jejich činnost. Teoretická část je věnována charakteristice dobrovolnictví, hospicové péče a specifik dobrovolnictví v hospicové péči. Její podstatnou část tvoří popis toho, co má obecně obsahovat dobrý dobrovolnický program a jaká specifika se k němu přidávají v hospicové péči. Vše, co souvisí s vytvářením podmínek pro činnost dobrovolníků, se odehrává v oblasti správného výběru, výcviku, udržování motivace, supervize a hodnocení dobrovolníků. Praktická část je zaměřena na příklad fungujícího dobrovolnického programu v domácím hospici Cesta domů. Analýza se zaměřuje na všechny podstatné oblasti definované v teoretické části. Důvodem výběru této organizace je její 15letá zkušenost s dobrovolnickým programem a specifikum postavení dobrovolníka v domácím hospici.
Abstract v angličtině:
Summary The main topic of these theses is the use of volunteers in hospice care with the aim of creating conditions for their activities. The theoretical part is devoted to the characteristics of volunteering, hospice care and the specifics of volunteering in hospice care. Its main part focuses on a description of what a good volunteer program should generally include and what specifics are added to it in the area of hospice care. The creation of conditions for volunteer activity takes place primarily in the field of correct selection, training, motivation, supervision and evaluation of volunteers. The practical part of the theses is focused on an example of an established volunteer program in the community palliative care unit “Cesta domů”. The analysis describes all the essential areas defined in the theoretical part of the theses. The reason for choosing this organization is its 15-year experience with a volunteer program and the specific status of a volunteer in a community palliative care unit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Veronika Řehořková 691 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Veronika Řehořková 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Veronika Řehořková 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. 152 kB