velikost textu

Trendy v získávání a výběru softwarových vývojářů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trendy v získávání a výběru softwarových vývojářů
Název v angličtině:
Trends in Recruiting and Selecting of Software Developers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Zachová
Vedoucí:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Monika Kavanová, Ph.D.
Id práce:
210232
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
získávání a výběr pracovníků|softwaroví vývojáři|výběrové řízení|informační a komunikační technologie|gamifikace|sociální sítě|průmysl 4.0|otevřený software
Klíčová slova v angličtině:
Recruitment|Software Developers|Employee Selection Process|Information and Communication Technologies|Gamification|Social Networks|Industry 4.0|Open-source Software
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje problematice získávání a výběru softwarových vývojářů s důrazem na aktuální trendy v této oblasti. S ohledem na poptávku trhu práce po softwarových vývojářích je od personalistů vyžadován inovativní přístup při jejich získávání a výběru. Rovněž se od personalistů předpokládá základní orientace v technických termínech a přehled v používaných technologiích. Cílem diplomové práce je identifikovat významné proměny v získávání a výběru softwarových vývojářů s důrazem na aktuální trendy. Práce představuje specifika pracovního uplatnění v odvětví softwarového vývoje, postavení pozice v rámci systému ICT profesí, kategorie softwarových vývojářů nebo kompetenční model pracovníka v softwarovém vývoji. Teoretickými východisky jsou především aktuální zahraniční odborné články. Práce je doplněna vlastním empirickým šetřením, které ověřuje zkušenosti samotných softwarových vývojářů s využitím nejnovějších trendů v procesu získávání a výběru pracovníků u zaměstnavatelů v České republice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the issue of acquisition and selection of software developers with an emphasis on current trends in this area. With regard to demand of labour market for software developers, HR professionals are required to take an innovative approach in their acquisition and selection. The personnel officers are also expected to have a basic orientation in technical terms and an overview of used technologies. The aim of this thesis is to identify significant changes in the acquisition and selection of software developers with an emphasis on current trends. The thesis presents the specifics of work in the software development industry, the position of the software developer within the ICT professions system, the category of software developers or the competency model of a software development worker. The theoretical sources are mainly current foreign articles. The thesis is supplemented by its own empirical survey, which verifies the experience of software developers with the application of the latest trends in the process of recruitment and selection of employers in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Zachová 864 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Zachová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Zachová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Monika Kavanová, Ph.D. 515 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB