velikost textu

Individualismus Emanuela Rádla v jeho pojetí sporu Čechů s Němci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individualismus Emanuela Rádla v jeho pojetí sporu Čechů s Němci
Název v angličtině:
Emanuel Rádl’s individualism in his concept of the dispute between the Czechs and the Germans
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktorie Pošvářová
Vedoucí:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
210231
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Emanuel Rádl|individualismus|národnostní otázka|Československo 1918-38
Klíčová slova v angličtině:
Emanuel Rádl|individualism|czech national question|Czechoslovakia 1918-38
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o individualistickém myšlení českého biologa a filosofa Emanuela Rádla a vysvětluje myslitelovo zaměření na aktivitu a odpovědnost každého člena státu. V práci je postupně shrnuta Rádlova metodologie a zásadní historické, politické a filosofické myšlenky. Z nich je vytvořen koncept Rádlova ideálního jedince, který je začleněn do řešení národnostního konfliktu v Československu. Problémy nového státu jsou pomocí Rádlovy metodologie vymezeny do tří specifických krizí a jejich řešení je naznačeno filosofovým konceptem národa jako politického programu “do budoucnosti”. Rádlovy myšlenky jsou v práci komparovány s koncepty liberalismu a teorií společenských smluv.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis concerns on the individualistic philosophy of Czech philosopher and biologist Emanuel Radl and explains how theorist emphasizes on the activity and responsibility of each member of the state. In the thesis is summarized Radl's methodology and core historical, political and philosophical thoughts. From these ideas is formed the concept of Radl's ideal human which is incorporated to the solution of national conflict in the Czechoslovakia. Problems of the First Czechoslovak Republic are by the methodology of Radl divided into three specific crisis and their solution is based on philosophers concept of nationality as political program “for the future”. Radl's thoughts in the thesis are compared with liberal and social contract theories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktorie Pošvářová 825 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktorie Pošvářová 212 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktorie Pošvářová 211 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 152 kB