velikost textu

Návrh metodiky výuky soutěžního společenského tance dospělých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh metodiky výuky soutěžního společenského tance dospělých
Název v angličtině:
Design of Training Methodology for Competitive Adult Ballroom Dance Classes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Velkoborská
Vedoucí:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Id práce:
210230
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka|metodika výuky|trenér|soutěžní společenský tanec|taneční pár|taneční sport
Klíčová slova v angličtině:
training|teaching metodology|trainer|competitive ballroom dance|dancing couple|dance sport
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na oblast výuky soutěžního společenského tance dospělých tanečních párů. Soutěžní tanec je disciplínou, která čerpá znalosti a teoretické poznatky z jiných vědních oborů, jakými jsou například sport obecně, sportovní trénink, psychologie aj. Cílem bakalářské práce je nastínit návrh metodiky této výuky. První kapitola je věnována obecnému pohledu na vybrané aspekty sportovního tréninku, jakými jsou například jeho řízení, stavba, složky nebo charakteristiky zatížení. Součástí této kapitoly je také ukotvení základní terminologie. Další kapitola se zabývá vybranými didaktickými aspekty výuky soutěžního společenského tance. Tato kapitola podrobněji pojednává o motivaci tanečního páru, komunikaci mezi trenérem a tanečním párem a o rolích trenéra. Třetí kapitola je věnována tématu struktury tréninkové jednotky (jejímu rozložení a zaměření). Stěžejní částí práce je čtvrtá kapitola, která na základě výše zmíněné teorie navrhuje metodiku výuky soutěžního společenského tance dospělých tanečních párů. Empirické šetření má doplňující charakter. Jeho cílem je zjištění subjektivních preferencí, názorů a upřednostňovaných postupů trenérů i dospělých soutěžních párů, které následně prokážou, zdali jsou teoretické poznatky vztažené k metodice výuky ve sportovním tanci implementovány v praxi. Data jsou získávána prostřednictvím kvalitativního šetření provedené polostrukturovanými rozhovory doplněné o kvantitativní šetření, které prostřednictvím dotazníků reflektuje výuku z pohledu tanečních párů. Výstupem práce bude především návrh metodika, kterou lze srovnat s aktuální situací v praxi trenérů. Na základě toho může být doporučeno další zkoumání oblasti výuky soutěžního společenského tance dospělých tanečních párů. Klíčová slova: výuka, metodika výuky, trenér, soutěžní společenský tanec, taneční pár, taneční sport
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with the field of teaching competitive ballroom dancing for adults. Competitive dancing is a discipline exploiting accessible knowledge and theory of other scientific fields such as sports in general, sports training psychology and psychology. The aim of this bachelor thesis is to outline a methodology of teaching ballroom dancing for adults. The first chapter is focused on general overview of selected aspects of sports training, such as training management, training structure, training parts and training load characteristics, including defining basic terms. The second chapter deals with the teaching aspects of competitive ballroom dancing. It focuses in detail on dancing couple motivation, communication between trainers and couples and on trainer’s roles. The third chapter deals with the structure of training units (parts and focus). The fourth chapter represents the core part of this work. Exploiting the above-mentioned theories, it designs a teaching methodology of competitive ballroom dancing for adult couples. The empiric research is complementary, and its aim is to investigate practical implementation of the theoretical knowledge in the field of competitive ballroom dancing. All data is received via qualitative semi-structured interviews supplemented by dancing couples’s feedback provided in quantitative questionnaires. The main outcome of this work shall be the design of methodology comparable with the current practical training practices. Based on this, further research into the field of competitive ballroom dancing might be recommended. Key words: training, teaching metodology, trainer, competitive ballroom dance, dancing couple, dance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Velkoborská 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Velkoborská 337 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Velkoborská 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Velkoborská 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB