velikost textu

Ukládání trestů při souběhu trestných činů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukládání trestů při souběhu trestných činů
Název v angličtině:
The imposition of penalties on the concurrence of criminal offenses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Voldřich
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
210227
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trest úhrnný, trest souhrnný, společný trest
Klíčová slova v angličtině:
aggregate sentence, summary sentence, corporate sentence
Abstrakt:
Ukládání trestů při souběhu trestných činů Abstrakt Tato práce se zabývá otázkou trestání souběhu trestných činů. V jejím úvodu jsou krátce rozebrány nejdůležitější instituty trestního práva, jejichž znalost je předpokladem ke správnému pochopení následujících kapitol. Takto jsou vymezeny pojmy souběhu trestných činů, recidivy a pokračování v trestném činu. Stejně tak jsou nastíněny všeobecné otázky ukládání trestů. Samotné jádro práce je věnováno postupnému rozboru jednotlivých dílčích aspektů trestání souběhu trestných činů, společně s otázkami kombinace s jinými zvláštními případy ukládání trestů, zejména pak s trestáním pokračování v trestném činu. Dále jsou rozebrány některé procesní otázky a vybrané zvláštní případy, spočívající ve specialitě subjektu, následcích chybného uložení trestu a závěrem také otázka trestání opilství. Práce je doplněno o mezinárodní srovnání zkoumané problematiky se zeměmi common law. Hlavním cílem práce je vytvořit komplexní zpracování daného tématu, které by umožňovalo jeho případné praktické použití. Vedle závěrů nauky je v práci kladen velký důraz na komplexní zpracování relevantní judikatury. Jelikož je zadané téma jak z hlediska právní teorie, tak také zejména z hlediska praktické aplikace poměrně složité, je celá práce na vhodných místech doplněna o praktické příklady k jednotlivým probíraným institutům. Mojí snahou při vytváření těchto příkladů bylo přiblížit čtenáři často problematické otázky souběhu trestných činů a jeho trestání v názorných modelových situacích. Ukládání trestů za souběh trestných činů je v českém právním řádu poměrně stabilní institut, který doznává spíše dílčích změn. Určitými nedostatky mohou být absence zákonné definice činu nejpřísněji trestného, stanovení postupů při kombinaci jednotlivých zvláštních případů ukládání trestů a také současné pojetí vlivu fikce neodsouzení na trestání souběhu trestných činů. Stejně tak otázka sankcionování trestného činu opilství je v otázce trestání většího množství kvazideliktů řešena nedostatečně. Klíčová slova: trest úhrnný, trest souhrnný, společný trest
Abstract v angličtině:
The imposition of penalties on the concurrence of criminal offenses Abstract This work deals with the issue of punishing the concurence of criminal offenses. In its introduction, the most important criminal law institutes are briefly analyzed, knowledge of which is a prerequisite for a proper understanding of the following chapters. This defines the concepts of concurrence of crimes, recidivism and the continuation of a criminal offense. Similarly, the general issues of sentencing are outlined. The very core of the thesis is devoted to the gradual analysis of the individual aspects of penalisation of concurrent criminal offenses, together with the questions of combining with other special cases of punishment, especially with the punishment of the continuation of the crime. In addition, some procedural issues and selected special cases are dealt with, consisting of the subject's specialty, the consequences of a misappropriation of the punishment, and finally the question of punishment for the crime of drunkenness. The thesis is supplemented by an international comparison of the issues studied with common law countries. The main aim of the work is to create a complex processing of the topic, which would allow its possible practical application. In addition to the conclusions of the doctrine, the work puts a great emphasis on the comprehensive elaboration of relevant case law. Since the subject is both complex from the point of view of legal theory and practical application, all the work on the appropriate places is supplemented by practical examples to the individual institutes under consideration. My attempt in creating these examples was to bring readers to the issue of the often problematic issues of concurrence of crimes and punishing them in illustrative model situations. The imposition of penalties for concurrent criminal offenses is a relatively stable institute in the Czech legal order, which undergoes rather partial changes. Certain deficiencies may include the lack of a legal definition of the most severe offense, the determination of procedures for the combination of individual cases of sentencing and the current conception of the influence of the fiction of non- convictions on the punishment of concurrence of criminal offenses. Likewise, the question of sanctioning the crime of drunkenness is not enough to deal with the punishment of more quasi-dictates. Key words: aggregate sentence, summary sentence, corporate sentence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Voldřich 989 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Voldřich 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Voldřich 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 277 kB