velikost textu

Trestněprávní postih organizátora trestného činu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní postih organizátora trestného činu
Název v angličtině:
The Criminal Liability of the Organizer of a Criminal Offence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Anna Brandtner
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
210221
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Organizátor, účastenství, akcesorita
Klíčová slova v angličtině:
Organizer, participation, accessory
Abstrakt:
Trestněprávní postih organizátora trestného činu Abstrakt Tato práce se zaměřuje na jednu z modalit účastenství – na organizátorství. Ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku uvádí organizátorství na prvním místě, čímž naznačuje, že jde o nejzávažnější z forem účastenství. Organizátorství je zároveň formou účastenství, která je zcela specifická pro český právní řád. Zahraniční právní úpravy často pojímají osobu, která trestný čin zosnuje či řídí, jako pachatele činu. Cílem diplomové práce bylo předně komplexně pojednat o organizátorovi trestného činu, zhodnotit důvodnost časté kritiky jeho řazení mezi účastníky trestného činu a podat návrh, jak by bylo de lege ferenda vhodné upravit tento právní institut. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr. První obsahová část této práce se věnuje teoretickým základům účastenství. Stručně popisuje možné přístupy k pachateli trestného činu a základy unitárního a diferencovaného systému, včetně jejich výhod a nevýhod. Smysluplnost diferencovaného systému záleží na úspěšném oddělení osob, které se na trestném činu podílejí klíčovým způsobem, od osob vedlejších. Následující kapitola se zaměřuje na skutkovou podstatu organizátorství, především na jeho subjektivní a objektivní stránku, a potvrzuje časté tvrzení právní nauky o dominanci organizátora nad trestným činem. Zařazení organizátora mezi pouhé účastníky trestného činu je proto popřením smyslu diferencovaného systému. Tím více otázek tak vyvolává jeho závislost na přímém pachateli činu, která je předmětem 4. kapitoly této práce. Kapitola nejprve obecně pojednává o akcesoritě účastenství, aby se poté úžeji zaměřila na konkrétní problémy akcesority organizátorství a navrhla jejich potenciální řešení. De lege ferenda by podle mého názoru bylo vhodné organizátorství koncipovat jako nejzávažnější formu páchání trestného činu, která je nadřazena pachatelství i spolupachatelství. Pátou kapitolu tvoří empirická studie organizátorství zpracovaná pro účely této práce, která přibližuje četnost páchání trestných činů ve formě organizátorství, skladbu trestných činů páchaných organizátory a jaké tresty jsou organizátorům ukládány. Poslední kapitola stručně shrnuje belgický systém účastenství a právní pojetí osoby, která je podle českého práva organizátorem. Předmětem poslední kapitoly je rovněž srovnání belgické a české právní úpravy v otázkách účastenství a organizátorství. Klíčová slova: organizátor, účastenství, akcesorita 01
Abstract v angličtině:
The Criminal Liability of the Organizer of a Criminal Offence Abstract This thesis focuses on one of the modalities of participation - on organizing. The provisions of Section 24 (1) a) of Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code mentions organizing in the first place, indicating that it is the most serious form of participation. Organizing is also a form of participation which is quite specific to the Czech legal order. Foreign legal regulations often consider the Czech organizer to be the offender. The aim of this thesis was to thoroughly discuss the organizer of a criminal offence, to evaluate the reason for the frequent criticism of his inclusion among the participants of the crime and to suggest how should this legal institute be adapted. The thesis is divided into seven chapters, the first of which is the introduction and the final is the conclusion. The first part of this thesis deals with the theoretical foundations of participation. It briefly describes the possible approaches to the offender and the fundamentals of the unitary and the differentiated system, including their advantages and disadvantages. The meaningfulness of a differentiated system depends on the successful separation of the key persons involved in the criminal act from the less important ones. The following chapter focuses on the material elements of organizing, especially on its subjective and objective elements, and confirms the frequent claim of legal doctrine on the organizer's dominance over the criminal offence. Incorporating the organizer among mere participants is therefore denying the meaning of a differentiated system. Thus even more questions concerning its dependence on the direct perpetrator of the crime arise. The dependence of the organizer is therefore the topic of the fourth chapter of this thesis. Firstly, the chapter deals generally with accesority of participation, in order to focus then more narrowly on specific problems of the accesority of the organizer and to propose their potential solutions. In my opinion, de lege ferenda, it would be a good idea to design organizing as the most serious form of committing a criminal offence that is superior to both offenders and accomplices. The fifth chapter consists of an empirical study of organizing, created for the purposes of this thesis, which illustrates the frequency of offenses committed in the form of organizing, the composition of offenses committed by the organizers and the penalties imposed on the organizers. The last chapter briefly summarizes the Belgian system of participation and how it conceives the person which is the organizer under Czech law. The last chapter is also compares the Belgian and Czech legislation on issues of participation and organizing. 01 Klíčová slova: Organizer, participation, accessory 02
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Brandtner 2.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Brandtner 380 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Brandtner 231 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Brandtner 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 330 kB