velikost textu

Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem
Název v angličtině:
Relationship between criminal and tax proceedings from the perspective of the ne bis in idem principle
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Šimánová
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
210220
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní řízení, trest, daňové řízení, daňové penále, ne bis in idem
Klíčová slova v angličtině:
criminal proceedings, punishment, tax proceedings, tax penalty, ne bis in idem
Abstrakt:
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem Abstrakt Práce reflektuje soudobou judikaturu evropských i tuzemských soudů, která připouští možnost paralelního vedení daňového i trestního řízení o tomtéž skutku téže osoby. Autorka si klade za cíl porovnání obou řízení, analýzu předmětné judikatury a vyhodnocení z ní vyplývajících dopadů na český právní řád z hlediska zásady ne bis in idem. V úvodu je pojednáno o trestním i daňovém řízení a jejich základních rysech a principech, jimiž jsou tato ovládána. Poukázáno je na to, co mají obě řízení společného (důraz je kladen na způsobilost obou řízení podstatnou měrou zasáhnout do základních lidských práv a svobod) i na nejdůležitější odlišnosti mezi nimi (zejména v oblasti dokazování). Následuje kapitola věnovaná daňovým deliktům, a to jak těm, jež jsou upraveny v rovině práva daňového (tzv. delikty proti platební disciplíně a správní pořádkové delikty), tak trestným činům daňovým. Stručně referováno je též o trestním právu daňovém. V dalších částech práce je podán výklad o smyslu, účelu a ukládání trestních sankcí a rovněž charakteristice daňového penále, jehož trestněprávní povaha dovozená judikaturou je pro zkoumanou problematiku stěžejní. Na to navazuje pojednání o samotné maximě ne bis in idem – jejím právním ukotvení, účincích a významu. Nechybí ani stručný historický exkurz. Práce dále pokračuje rozborem relevantní judikatury: Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a rovněž tuzemských soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR). Tyto kapitoly mapují vývoj v rozhodovací praxi soudů, pokud jde o chápání totožnosti skutku, právní povahu daňových sankcí či rozsah aplikace zásady ne bis in idem a přípustné výjimky z ní. Závěrečné pasáže jsou věnovány kritickému hodnocení z judikatury vyplynuvších závěrů, shrnutí shromážděných poznatků a úvahám autorky de lege ferenda. Klíčová slova: trestní řízení – trest – daňové řízení – daňové penále – ne bis in idem
Abstract v angličtině:
Relationship between criminal and tax proceedings from the perspective of the ne bis in idem principle Abstract The thesis reflects upon the current case law of the European and national courts, which enables the possibility of both tax and criminal proceedings for the same act of the same person running simultaneously. The aim of the author is to compare both types of proceedings, analyse the relevant case law, and evaluate the consequences of its conclusions on the Czech legal order in the view of the ne bis in idem principle. The opening describes the criminal and tax proceedings, their main features, and principles governing them. Features common to both types of proceedings are noted (the ability to substantially infringe the human rights of individuals), as well as the most significant difference between them (particularly when the rules of evidence are concerned). The next part of the thesis is devoted to tax delicts, both those governed by the tax law (so called delicts against the remittance discipline and administrative delicts) and the criminal law. Tax criminal law is briefly described as well. Examination of the aim, purpose, and implementation of sanctions and the characteristics of the tax penalty, whose punitive nature deduced by the case law is crucial to the issues discussed, is given in the subsequent parts of the thesis. Commentary on the ne bis in idem principle, on its legal basis, effects and significance follows. A brief historical excursion is included as well. The thesis thereafter continues with the analysis of the relevant case law of the Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights and the national courts (in particular the Supreme Court of the Czech Republic). These chapters map the evolution of the decision-making practice regarding the meaning of the same act concept, the legal characteristics of tax sanctions and of the scope of the application of the ne bis in idem principle and the possible exceptions from it. The concluding passages are devoted to the critical evaluation of the conclusions derived from the case law, summary of the assembled findings, and de lege ferenda propositions of the author. Key words: criminal proceedings – punishment – tax proceedings – tax penalty – ne bis in idem
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Šimánová 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Šimánová 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Šimánová 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 335 kB