velikost textu

Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky
Název v angličtině:
The Role of Visual Marketing Semiotics in Brand Building
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Tesařová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
Id práce:
210202
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sémiotika, marketingová komunikace, vizuální marketing, budování značky, multimodalita, design, pravidla grafického designu
Klíčová slova v angličtině:
semiotics, marketing communication, visual marketing, brand building, multimodality, design, graphic design rules
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se soustředí na zmapování sémiotiky marketingu a možnostem propojení těchto oborů. V rámci práce se budeme zabývat rozborem jednotlivých modů vizuálního marketingu a celkového dopadu na vnímání a budování značky propojením těchto prvků. V průběhu práce se budeme z větší části věnovat teorii multimodality Gunthera Kresse a v souvislosti s tím se zaměříme i na pravidla grafického designu, která se projevují uvnitř jednotlivých modů, a díky kterým lze docílit kvalitní a konzistentní komunikace. Pozornost bude věnována sémiotické analýze barev, fontů, rozložení obrazů a fotografií a dalším složkám důležitým při vytváření strategie vizuálního marketingu. V empirické části budou představeny dvě si podobné značky, na kterých budou jednotlivé mody demonstrovány. Ačkoliv jsou si obě značky podobné, jedna z nich má jasně rozeznatelný brand, zatímco druhá značka se potýká s neúspěchem. Pomocí analýzy a srovnání vizuálního obsahu obou značek budeme schopni detekovat chyby, které mohou být pro budování značky zásadní a mohou mít negativní dopad na vnímání potenciálních klientů s následkem zániku značky. Ve výsledku práce by se pak měla potvrdit důležitost využití sémiotických postupů v marketingové komunikaci.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Diploma thesis is focused on marketing and semiotics and the use of these two fields combined. In the course of the thesis, we will deal with the analysis of single visual marketing modes and the overall impact on perception of the brand and also its building by linking these elements. In the thesis, we will focus on the Gunter Kress theory of multimodality and, in this context, we will focus on graphic design rules, which are reflected within each mode and which can deliver quality and consistent communication. Attention will be paid to semiotic analysis of colors, fonts, utilization of images and photos and other components important for creating a visual marketing strategy. In the empirical section, two similar brands will be introduced, on which the single modes will be demonstrated and analyzed. Although the two brands are similar to each other, one has a clearly recognizable brand identity, while the other brand is failing. By analyzing and comparing the visual content of these two brands, we will be able to detect errors that may be critical to brand building and may have a negative impact on the perception of the potential clients with the result of brand extinction. In the result of the thesis, we should be able to confirm the importance of using semiotic techniques in marketing communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Tesařová 3.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Tesařová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Tesařová 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB