velikost textu

Přípustková konstrukce „avoir beau“ a její ekvivalenty v němčině a češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přípustková konstrukce „avoir beau“ a její ekvivalenty v němčině a češtině
Název v angličtině:
Concessive construction „avoir beau“ and its equivalents in German and Czech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Drobník
Vedoucí:
Mgr. Alena Venušová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Id práce:
210198
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přípustka|kontrastivní analýza|InterCorp|francouzština|čeština|němčina
Klíčová slova v angličtině:
concession|contrastive analysis|InterCorp|French|Czech|German
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Tématem předkládané bakalářské práce je francouzská přípustková konstrukce avoir beau a její české a německé protějšky. Teoretická část práce vysvětluje pojem přípustky jakožto abstraktního významu vyjadřujícího neplatnou příčinu a popisuje způsoby vyjádření přípustky v češtině, v němčině a ve francouzštině. Právě francouzština nabízí ojedinělou konstrukci avoir beau, která se pojí s infinitivem a přípustkového významu nabývá kontrastováním s vedlejší větou. Její nejčastější zjištěné ekvivalenty v češtině jsou lexikálního charakteru, např. marně, ačkoli, adjektiva s předponou sebe- atd. Němčina avoir beau nejčastěji překládá předložkou trotz, adverbii vergeblich, umsonst, spojkami obwohl, obzwar ad., nebo modálními slovesy können, wollen a mögen. Nakonec bylo ukázáno, že při hledání vhodného ekvivalentu lze na základě získaných výsledků věty téměř libovolně transformovat, a to bez větší sémantické změny.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The topic of this Bachelor thesis is the French concessive structure avoir beau and its equivalents in Czech and German. The thesis explains the notion of concession as an abstract meaning expressing an invalid cause and describes the ways of expressing the concession in Czech, in German and in French. In addition, French offers a unique verbal construction avoir beau, which is associated with an infinitive and acquires its concessive meaning by contrasting with the subordinated clause. Its most frequently found equivalents in Czech are e.g. marně, ačkoli, adjectives prefixed by sebe-, etc. German translates avoir beau most often by preposition trotz, adverbs vergeblich, umsonst, conjunctions obwohl, obzwar, etc., or modal verbs können, wollen and mögen. In the end, it was shown that in the search for a suitable equivalent, the translated sentences can be almost arbitrarily transformed, without much semantic harm.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Drobník 730 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Drobník 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Drobník 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alena Venušová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 680 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 152 kB