velikost textu

Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny
Název v angličtině:
Balancing Public Interests in Nature Protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vojtěch Vomáčka
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
210197
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejný zájem, ochrana přírody, IROPI, soudní judikatura
Klíčová slova v angličtině:
public interest, nature protection, IROPI, case law
Abstrakt:
Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá poměřováním veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny. Blíže analyzuje odchylné režimy, jejichž prostřednictvím zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, umožňuje realizaci zásahů do chráněných zájmů, a soustředí se na koncept převažujícího veřejného zájmu, který musí být identifikován v konkrétních případech správními orgány. Zejména se práce soustředí na požadavky vyplývající v tomto ohledu z mezinárodního práva a z práva Evropské unie, konkrétně úpravu podmínek odchylných režimů z ochrany stanovišť, volně žijících ptáků a ohrožených druhů. Těžiště práce spočívá v analýze judikatury českých soudů a Soudního dvora Evropské unie, zejména s důrazem na požadavky na identifikaci a vyvažování veřejných zájmů. Autor poukazuje na skutečnost, že se poměřování veřejných zájmů odehrává v širším kontextu právní úpravy a především mnohem dříve než v rámci odchylných postupů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Konstatuje, že v zásadě neexistuje žádný zásadní rozdíl v odlišných postupech mezi dlouhodobě zavedeným vnitrostátním systémem ochrany přírody a požadavky práva EU. Zdá se však, že vágně formulovaná úprava odchylných režimů, kterou doplňuje rozsáhlá soudní judikatura, jde spíše proti smyslu účinné a srozumitelné ochrany. Na první pohled by koncepce naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu (IROPI) měla podpořit objektivní zvážení všech konkurujících veřejných zájmů ve výjimečných případech. V praxi se však zdá, že celý proces poměřování veřejných zájmů je do značné míry ovlivněn politickými zájmy, které mají tendenci podporovat rozvoj průmyslu a infrastruktury, a nevnímají ochranu přírody jako příležitost pro rozvoj lidských činnosti. V tomto ohledu lze argumentovat, že přesnější a důslednější úprava podmínek a požadavků poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny je více než žádoucí. Klíčová slova veřejný zájem, ochrana přírody, IROPI, soudní judikatura
Abstract v angličtině:
Balancing Public Interests in Nature Protection Abstract This thesis focuses on the broader scope and the implications of balancing of public interests in nature protection. Czech Nature and Landscape Protection Act (Act No. 114/1992 Coll.) often requires the existence of an overriding public interest in order to allow interference with protected environmental interests. Furthermore, it implements requirements of the Birds Directive and the Habitats Directive, which introduced the concept of IROPI in protection of habitats and particular derogatory regimes from the protection of wild birds and endangered species. The traditional Czech nature conservation system has not been consumed or displaced by the requirements of EU rules. Both systems employ a slightly different approach to territorial protection, but the derogations in general rely on the same set of conditions including the concept of public interest, which needs to be interpreted in each individual case. The core of the thesis lies in the analysis of the case law of the Czech courts and the Court of Justice of the European Union, in particular with an emphasis on common requirements for the identification and balancing of public interests in protection of nature. The author suggests that balancing of nature protection and other public interests takes place even at a much earlier stage than within the derogating procedures under the Nature and Landscape Protection Act. The author concludes that there is basically no major difference in divergent procedures between the long-established national system of nature protection and the requirements of EU law. Nevertheless, general and vague stipulations on balancing public interests seem to render the nature protection fragile. At first glance, the concept of IROPI should leave no backdoor from unbiased considerations on values and virtues represented by various public interest. In practice, however, the whole process seem to be largely influenced with the political considerations which tend to support industry and infrastructure development and does trigger to conceive nature conservation as an opportunity for human activities. In this respect, it is possible to argue that further elaboration of conditions and requirements of balancing of public interests in nature protection is more than desirable. Keywords Public interest, nature protection, IROPI, case law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vojtěch Vomáčka 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vojtěch Vomáčka 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vojtěch Vomáčka 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 227 kB