velikost textu

Různé pojetí výuky osové souměrnosti na ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Různé pojetí výuky osové souměrnosti na ZŠ
Název v angličtině:
Various concepts of teaching of axial symmetry in elementary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Bečanová
Vedoucí:
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Derek Pilous
Id práce:
210193
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osová souměrnost, matematika, přístupy k vyučování, konstruktivismus, výuka matematiky.
Klíčová slova v angličtině:
Axial symmetry, mathematics, pupil approaches to teaching, constructivism, teaching of mathematics.
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je popsat a porovnat dvě pojetí výuky osové souměrnosti na základních školách. Na základě studia odborné literatury jsou zde tyto způsoby výuky osové souměrnosti popsány, porovnán jejich přínos z pohledu žáků i náročnost příprav z hlediska učitele. Hlavním cílem praktické části práce bylo připravit, realizovat a zhodnotit vlastní výuku osové souměrnosti ve dvou třídách a zároveň ji porovnat s jiným pojetím výuky v dalších dvou třídách 6. ročníku. Práce se tedy zabývá výukou osové souměrnosti obsahující některé prvky konstruktivistického stylu výuky ve třídách, v kterých žáci nemají s touto metodou zkušenosti. Samotná výuka se skládala z vlastních aktivit a úprav pracovních listů, které byly následně žáky použity a zhodnocena jejich smysluplnost. Hodiny byly hodnoceny na základě audiozáznamů, vlastních poznámek, záznamů řešení žáků a rozhovorů s asistentkou učitele, výstupy pak pomocí pre-testu a post-testu. Výsledky naznačily, že hodiny s prvky konstruktivistické výuky by mohly být pro žáky přínosnější než hodiny vedené transmisivně. Žáci označili výuku za atraktivnější a to se projevilo i na lepším osvojení znalostí propojených s osobní zkušeností žáků. V práci jsou také navrženy změny experimentální výuky a další připomínky pro práci s experimentálními třídami. KLÍČOVÁ SLOVA osová souměrnost, matematika, přístupy k vyučování, konstruktivismus, výuka matematiky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the thesis is to describe and compare two aproaches to the education of axial symmetry in elementary schools. On the basis of the study of specialized literature, the thesis describes different ways of the axial symmetry education and also compares the contributions on the side of pupils as well as the demands on teacher´s class preparation. The main goal of the practical part of the thesis was to prepare, realize and evaluate axial symmetry education itself in two classes and to compare it with a different didactic aproach in other two classes of the sixth year. The thesis deals with axial symmerty education containing some of the elements of the constructivist style in classes where pupils have no experience with the method. The teaching itself consisted of the author´s own activities and modifications of the worksheets that were subsequently used by pupils, followed by evaluation of their meningfulness. The lessons were evaluated on the basis of audio records, own notices, pupils´ solution records and interviews with the assistant of the teacher, the outputs by means of pre- testing and post-testing. The results indicate that the lessons with the elements of constructivist teaching could be more effective for pupils rather than the transmissive teaching. The pupils considered the classes more attractive which had results in greater gaining of knowledge connected with the pupils´ personal experience. The thesis also suggests changes in experimental teaching and other comments on work with experimental classes. KEYWORDS axial symmetry, mathematics, pupil approaches to teaching, constructivism, teaching of mathematics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Bečanová 8.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Bečanová 332 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Bečanová 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Derek Pilous 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB