velikost textu

Umělecko-pedagogický odkaz Aleny Fišerové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělecko-pedagogický odkaz Aleny Fišerové
Název v angličtině:
Artistic-pedagogical Legacy of Alena Fišerová
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Böhmová
Vedoucí:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Id práce:
210192
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klavír, klavírní pedagog, klavírní pedagogika, Alena Fišerová, Album etud
Klíčová slova v angličtině:
piano, piano teacher, piano pedagogy, Alena Fišerová, Album etud
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své diplomové práci představuji osobnost významné české klavírní pedagožky Aleny Fišerové, která celý svůj život působila na Vzorové hudební škole ve Voršilské ulici na Praze 1. První část práce je zaměřena na její rodinné zázemí a dětství. Dále popisuji její studia a profesní život. Tyto informace se vesměs opírají o svědectví a vzpomínky jejich bývalých žáků a přátel, přesné údaje jsou ověřeny z dostupných osobních dokumentů a z kronik Vzorové hudební školy. Velmi podrobně se zabývám jejím způsobem vyučování klavíru a přínosem který měla pro klavírní pedagogiku ve své době. Alena Fišerová se nezapsala do povědomí klavírní pedagogiky jen jako učitelka, ale i jako tvůrce mnoha sborníků not, na kterých se buď sama, nebo ve spolupráci s jinými, podílela. Nejvýznamnější tituly z její ediční činnosti představují Alba etud I. – V. Těmto sborníkům not, které v dnešní době stále patří na základních uměleckých školách k nejpoužívanějším, se věnuji podrobněji v dalších kapitolách. Kromě představení všech pěti dílů Alb etud metodicky rozebírám vybrané etudy z dílů I. a II. Ve výzkumné části diplomové práce jsem prostřednictvím dotazníku zjišťovala jejich přínos a využití ve vyučování klavírní hry na ZUŠ. Alena Fišerová vychovala mnoho pedagogů klavírní hry i aktivních hudebníků, nejen klavíristů, ale i dirigentů a skladatelů. Jejich přímá svědectví a vzpomínky jsou součástí práce. KLÍČOVÁ SLOVA klavír, klavírní pedagog, klavírní pedagogika, Alena Fišerová, Album etud
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Diploma Thesis is a presentation of the notable Czech piano teacher Alena Fišerová, who spent all her professional life at the “Vzorová hudební škola” (Model Music School) in Voršilská Str. in the borough of Praha 1. The first part of the Thesis focuses on her family background and childhood. Her studies and professional life are also described. This information is mostly based on witness accounts and memories of her former pupils and friends. Exact data was verified using personal documents available and the chronicles of the Vzorová hudební škola. The Thesis follows in detail her method of teaching the piano as well as the contribution that she presented in her day and time. Alena Fišerová did not leave her mark in piano pedagogy as a teacher alone but also as the creator of many sheet music compilations, either alone or in collaboration with others. The best-known titles out of her publishing activities are the Album etud I. – V. (Album of Études, vol. I – V), to this day possibly the most commonly used compilations at the Základní umělecká škola (Fine Arts School) in the Czech Republic. This works is the subject of detailed analysis and description in the following chapters. All five volumes of the Album etud are introduced and selected études from vol. I and II are analysed with regard to the method. The research part of the Diploma Thesis presents an investigation of her contribution and its usage to teaching the piano at the Základní umělecká škola (Schools of Fine Arts) in Czech Republic. Alena Fišerová raised many piano teachers as well as performing or otherwise active musicians – not just pianists but also conductors and composers. Their direct witness accounts and memories are incorporated into the Thesis. KEYWORDS piano, piano teacher, piano pedagogy, Alena Fišerová, Album etud
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Böhmová 729 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Böhmová 7.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Böhmová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Böhmová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB