velikost textu

Strategie žen na manažerských pozicích směřující k harmonizaci rodiny a kariéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie žen na manažerských pozicích směřující k harmonizaci rodiny a kariéry
Název v angličtině:
Strategies in Women at Managerial Positions Leading to Harmonization of Family Life and Career
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Kučerová
Oponent:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Id práce:
210183
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kariéra|žena|management|harmonizace rodiny a práce|vedení|děti
Klíčová slova v angličtině:
women|management|children|career|Harmonization of Family Life and Career
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá strategiemi žen na manažerských pozicích k harmonizaci rodiny a kariéry. Je čerpáno z oblasti psychologie práce a organizace v teoretické části a z osobních zkušeností manažerek v empirické části. Práce rozpracovává v empirické části význam práce v současné společnosti, její proměny a zvyšující se nároky na jedince. Dále jsou vyzdvižena témata ženy v managementu a společenská očekávání od ženy. Kombinovaným výzkumem s použitím polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku byly zjišťovány strategie žen umožňující prakticky skloubit péči o rodinu a vykonávání vedoucí pozice. Vzorek se skládá z 19 manažerek pracující v jedné organizaci. Ústředním zájmem byla nabízená, absentující a poptávaná firemní opatření mezi manažerkami. Dále se práce zabývala zdrojem podpory a či překážkami v procesu harmonizace rodiny a práce. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a shrnuty poznatky výzkumného šetření. Klíčová slova kariéra, žena, management, harmonizace rodiny a práce, vedení, děti
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorosum thesis deals with strategies in women at managerial positions leading to harmonization of family life and career. Background is drawn from the area of psychology of work and organization in theoretical part and from personal experiences of manager women in empirical part. The thesis analyzes the meaning of work in nowdays society, its changes and raising work demands in each individual. Next there are underlined themes of woman in management and social expectations from woman. Strategies which enable practically harmonise care of family and working at leading position were investigated in women with help of mixed methods design with usage of semistructured interview and questionaire. The sample consist of 19 managers working in certain organization. The focus was on offered, missing and requested arrangements in female managers. Furthermore the thesis focused on source of support or obstacles within process of harmonization of family and work. Results are discussed in conclusion. Keywords career, woman, management, harmonization of work and family life, leadership, children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kučerová 897 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Kučerová 394 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kučerová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kučerová 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 527 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB