velikost textu

Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál
Název v angličtině:
How to Workwork with Community Center Clients in Exluded Zengrovka Locality Develops Their potential
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Zárubová Mirgová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Id práce:
210182
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální vyloučení, Romové, romská komunita, sociálně vyloučená lokalita, klíčové kompetence, osobnost pracovníka.
Klíčová slova v angličtině:
Social exclusion, Roma, Roma community, socially excluded location, key competencies, personality of worker.
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce s názvem „Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjí jejich potenciál“ se podrobně věnuje jednak fenoménům, které se v této lokalitě vyskytují jako následky sociálního vyloučení a dále aktivitám směřujícím k jejich zmírnění. Práce je tvořena částí teoretickou a částí empirickou. V části teoretické rozebírám téma sociálního vyloučení a roli etnicity v něm. Dále sleduji problematiku klíčových kompetencí, které ukazují perspektivu rozvoje potenciálu klientů. Zabývám se zde také předpoklady pracovníka tohoto komunitního centra. V empirické části se zabývám konkrétními problémy rozvoje potenciálu obyvatel lokality na úrovni problémů jednotlivců, skupin a celé komunity. Cílem práce je reflektovat efektivitu konkrétních aktivit s klienty v Komunitním centru Zengrovka, které směřují k získávání klíčových kompetencí klientů.
Abstract v angličtině:
Summary The bachelor thesis entitled „How to Workork with Community Center Clients in Excluded Zengrovka Locality Develops Their Potential “deals with the phenomena that occur in this locality as a consequence of social exclusion and activities aimed at their reduction. The thesis consists of the theoretical part and the empirical part. In the theoretical part, I discuss the issue of social exclusion and the role of ethnicity in it. I also follow key competencies that show the perspective of client's potential. The empirical part deals with the specific problems of the development of the potential of the inhabitants of the locality, with the problems of individuals, groups and the whole community. I also deal with the preconditions of a worker in this community center. The aim of the thesis is to analyze specific activities with clients in the Zengrovka community center aimed to getting clients key competencies of the excluded Zengrovka locality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Zárubová Mirgová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Zárubová Mirgová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Zárubová Mirgová 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. 895 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB