velikost textu

Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu: Případová studie autora N.A-A.218

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu: Případová studie autora N.A-A.218
Název v angličtině:
Animal Blood Sacrifice in Left-Hand Path and Satanic Milieu: Case Study of the Author N.A-A.218
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matouš Mokrý
Vedoucí:
Mgr. Helena Dyndová
Oponent:
Mgr. Martin Pehal
Id práce:
210178
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku — Religionistika (DVS RL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chaos-gnosticismus|Left-Hand Path|satanismus|kultické milieu|západní esoterismus|zvířecí oběť
Klíčová slova v angličtině:
Chaos-gnosticism|Left-Hand Path|Satanism|cultic milieu|Western esotericism|animal sacrifice
Abstrakt:
Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu: Případová studie autora N.A-A.218 Matouš Mokrý Abstrakt v českém jazyce: Hlavním záměrem této práce bylo studovat význam a charakter chaos-gnostické zvířecí oběti v textech N.A-A.218, popsat její sociální funkce a zasadit ji do svého sociálního a diskursivního kontextu, a tak dospět k hlubšímu porozumění jejího výskytu v Left-Hand Path a satanském milieu, jehož dominantní představitelé akt zvířecí oběti zavrhli. Práce se detailněji zaobírá především v textech N.A-A.218 nalezenými diskursy vyjadřujícími koncepci obětované krve coby magicky účinné látky představující sídlo života zvířete; princip do ut des; tradičnost i povinnost zvířecí oběti a koncepci obětování coby postupné vraždy vlastního ega, části chaos-gnostikovy osobnosti poutající ho s demiurgickým hmotným světem a jeho společností. Zatímco diskursy krve coby magicky účinné látky a principu do ut des chaos-gnostickou oběť harmonizují s intuitivními představami vyvstávajícími v souvislosti se zvířecí oběti napříč jednotlivými lidskými kulturami, diskurs povinné tradice činí ze zvířecí oběti nástroj budování, udržování a kontroly chaos-gnostických identit na sociální rovině, přičemž diskurs vraždy ega identitu chaos-gnostika pomáhá konstruovat na intrapsychické rovině a napojuje oběť na představy a hodnoty Left-Hand Path a satanského milieu a sekulární modernity. Klíčová slova: chaos-gnosticismus, Left-Hand Path, satanismus, kultické milieu, západní esoterismus, zvířecí oběť
Abstract v angličtině:
Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu: Případová studie autora N.A-A.218 Matouš Mokrý English Abstract: The main aim of this paper was to study the meaning and nature of Chaos-gnostic animal sacrifice in the texts of N.A-A.218, to describe its social functions and to put it in its social and discoursive context, and thus to provide further understanding of its occurrence within the Left-Hand Path and satanic milieu whose dominant actors have rejected the act of animal sacrifice. The work deals in more detail mainly with discourses found in the texts of N.A- A.218 which are expressing the conception of sacrificial blood as magically potent substance constituting the seat of animal’s life; do ut des principle; traditionality and duty of animal sacrifice and the conception of sacrifice as gradual killing of one’s own ego which constitutes the part of a Chaos-gnostic’s personality that is tying him to the demiurgic material world and its society. Whereas the discourses of blood as a magically potent substance and do ut des principle harmonize the Chaos-gnostic animal sacrifice with intuitive conceptions arising in connection with animal sacrifice across individual human cultures, the discourse of compulsory tradition shapes animal sacrifice as a tool of building, maintaining and control of Chaos-gnostic identities and the discourse of killing of ego helps the construction of Chaos-gnostic identity on the intrapsychic level and links it with conceptions and values of Left-Hand Path and satanic milieu and secular modernity. Key words: Chaos-gnosticism, Left-Hand Path, Satanism, cultic milieu, Western esotericism, animal sacrifice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Mokrý 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matouš Mokrý 494 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Mokrý 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Mokrý 343 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Dyndová 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pehal 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 152 kB