velikost textu

Vojenská policie v přípravném řízení - úprava v obecně závazných a vnitřních předpisech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vojenská policie v přípravném řízení - úprava v obecně závazných a vnitřních předpisech
Název v angličtině:
Military Police in preliminary proceeding - regulation in legislation and bylaws
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Václav Malý
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
210144
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vojenská policie, trestní řízení, přípravné řízení
Klíčová slova v angličtině:
Military Police, criminal proceeding, preliminary proceeding
Abstrakt:
Vojenská policie v přípravném řízení - úprava v obecně závazných a vnitřních předpisech Abstrakt Vojenská policie je důležitým a specifickým policejním orgánem. Díky posledním legislativním změnám byla značně posílena její úloha v trestním řízení. Na významu dále nabývá také díky aktuálnímu zvyšování investic do ozbrojených sil znatelně a do rezortu ministerstva obrany celkově. Odborná práce, která by právní postavení Vojenské policie v trestním řízení komplexně a do hloubky popsala však dosud chyběla. Primárním zdrojem pro poznání právního postavení Vojenská policie v předsoudní fázi trestního řízení, neboli v přípravném řízení, je analýza relevantních obecně závazných (právních) předpisů, zejména trestního řádu a zákona o Vojenské policii. Takový obraz však není úplný. Obraz o aplikaci zákonných ustanovení v praxi Vojenské policie nám podá až analýza vnitřních předpisů Vojenské policie a jejich komparace s právními předpisy. Vnitřní předpisy Vojenské policie dosud nebyly v žádné odborné práci rozebrány a tato práce tak přináší ojedinělý vhled do fungování a práce tohoto policejního orgánu. Tato práce si tak klade následující cíle. Hlavním cílem je podat o právním postavení VP ucelený přehled, tj. nejen popsání stavu de lege lata, jak se jeví z obecně závazných právních předpisů, ale i stavu de lege aplicata, jak vyplývá z vnitřních předpisů. Neméně důležitým cílem je pak zlepšení aktuálního stavu a proto jsou klíčové návrhy de lege ferenda. Aby byla mohla být celá materie správně pochopena, je nezbytné ji podat v souvislostech. Z toho vyplývají vedlejší cíle práce a to nastínění historického vývoje právního postavení Vojenské policie a jí přecházejících orgánů, popis a zhodnocení aktuálního stavu a porovnání s právní úpravou obdobných orgánů ve vybraných zemích. Hlavní i vedlejší cíle práce splňuje. Tato rigorózní práce nadto přínáší zásadní zjištění ohledně vadné aplikace určitých právních předpisů v praxi Vojenské policie a odkrývá určité systémové chyby. Zároveň jsou zde však navrženy konkrétní opatření k odstranění těchto vad a zamezení vzniku dalších podobných problémů. Jako bonus práce přináší informace a poznatky a praktickém fungování Vojenské policie při šetření trestných činů. Klíčová slova: Vojenská policie, trestní řízení, přípravné řízení
Abstract v angličtině:
Military Police in preliminary proceeding – regulation in legislation and bylaws Abstract The Military Police is a significant and specific police body. Recent statutory amendments have substantially bolstered the function of the Military Police in criminal proceeding. The significance of the Military Police is raised as well thanks to increased investments in the Armed Forces and overall in the Ministry of Defense. There is a lack of theses or specialist reports concerning the legal status of the Military Police in criminal proceeding. The main source of information concerning the legal status of the Military Police in the before- court phase of criminal proceeding or preliminary proceeding is the legislation; particularly an analysis of the Criminal Code and the Military Police Act. However, such information is not complete. Information concerning application of the legislation may be gained by analysis of the Military Police bylaws and by the comparison of legislation and bylaws. The Military Police bylaws had not been analyzed in a thesis until now. Thus, this thesis brings a unique view into the functioning and operation of this police body. The goals of this thesis are as follows: The main goal is to provide a complete overview regarding the legal status of the Military Police. That means to describe not only the status de lege lata, as it appears under the legislation, but the status de lege aplicata, as it follows the bylaws. The next crucial goal is to help to improve the actual status. Therefore, the proposals de lege ferenda have a key function in this thesis. The topic shall be explained using multiple relevant connections and references in order to be properly comprehensible. Thus, follows the secondary goals of the thesis. That is to provide a brief history of the Military Police, description and evaluation of the actual status and comparison with respective legislation in selected foreign countries. The main goals as well as the secondary ones have been comprehensively met. Moreover, this thesis contributes significant discoveries regarding wrongful application of certain laws in the Military Police operation and discovers specific systemic errors as well. Nevertheless, concrete measures were proposed to put the issue in order and to avoid such wrongs in the future. Information and findings regarding the daily operation and functioning of the Military Police when investigating the crimes are a bonus of this thesis. Key words: Military Police, criminal proceeding, preliminary proceeding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Václav Malý 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Václav Malý 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Václav Malý 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 603 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB