velikost textu

Kartuziáni na Spiši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kartuziáni na Spiši
Název v angličtině:
Carthusians in Spiš region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristína Kubičková
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Id práce:
210142
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Červený klášter, Lapis Refugii, Lechnický klášter, kartouza, kartuziánský řád
Klíčová slova v angličtině:
The Red Monastery, Lapis Refugii, Lechnica Charterhouse, Charterhouse, Carthusian order
Abstrakt:
Anotace Tématem bakalářské práce je působení mnišského řádu kartuziánů na území Spiše, zhruba od 14. do poloviny 16. století. První kartouza vznikla na místě nazývaném Skála útočiště (Lapis Refugii), situovaném vysoko v horách v dnešním srdci Slovenského ráje. Z tohoto kláštera vzniká filiální konvent lechnický, v Údolí sv. Antonína (cartusia in Lechnicz de Valle S. Antonii) na území Zamaguria, nedaleko řeky Dunajec. Od příchodu kamaldulů - je klášter nazýván Červený (Claustrum Rubrum), jak je známe dnes. Hlavním cílem práce je objasnit historický a architektonický vývoj spišských kartouz. Jelikož první kartuziáni na území Spiše přišli ze Slovinské Žiče, v práci je věnovaná část i této kartouze. Dále je uveden stručný přehled středoevropských kartouz a dějin Hornoněmecké provincie, do které patřily oba kláštery. Skála útočiště s kostelem Jana Křtitele je dnes zachovaná v ruinách, proto je kladen důraz na archeologický průzkum lokality Kláštorisko. Bohatší stavebně historický vývoj je doložen v Červeném klášteře s kostelem sv. Antonína Poustevníka, podstatná část práce je proto zaměřena na jeho gotickou stavební fázi. Pozornost bude věnována i husitským výpravám do Uher, či následnému rabování lupičských družin, důskedkem čehož byla zničena první kartouza. Podobný osud zasáhl i druhou kartouzu, po jejímž obnovení došlo k pozdně gotická přestavbě kapitulní síně, s freskovou výzdobou Pašijového cyklu. Klíčová slova Červený klášter, Lapis Refugii, Lechnický klášter, kartouza, kartuziánský řád
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor thesis includes the activity of the religious order of Carthusians in region Spiš from the half of the 14th till the half of the 16th century. The first chartreuse originated in so called Lapis Refugii, placed high in mountain in the middle of Slovak Paradise. The filial convention Lechnický, in the valley of Saint Anthon (cartusia in Lechnicz de Valle S. Antonii) in Zamagurie near to the river called Dunajec originated from this monastery. The arrival of Camaldolese caused, that the monastery is now known as The Red Monestary (Claustrum Rubrum). The main aim of this bachelor thesis is to clarify the historical and architectural development charterhouses. First Carthusians came to Spiš from Slovenian Žiče, the part of this study is focused on chartreuse too. The brief overview of central-european chartreuses and the history of Hornonemecká province is also included in this bachelor thesis. Both The Rock of Asylum and The Church of Saint John the Baptist are preserved ruins hence the importance is placed on the archeological exploration – in the locality of Kláštorisko. The development, which was a lot more richer in building and in history is sustained in the Red Monastery, with the Church of Saint Anthony the Anchorite. A big part of this bachelor thesis is focused on this gothical phase of bulding. This study includes Hussite expeditions to Hungary and it also includes plundering of brigands, which caused that the first chartreuse had been destroyed. Something very similar also happend to the second chartreuse, but after the rennovation, there is late Gothic redevelopment of the chapter hall with fresco of Passion scenes, which is maintained. Keywords The Red Monastery, Lapis Refugii, Lechnica Charterhouse, Charterhouse, Carthusian order
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristína Kubičková 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristína Kubičková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristína Kubičková 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 152 kB