velikost textu

Znalosti žáků druhého stupně vybrané základní školy v oblasti respiračních onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti žáků druhého stupně vybrané základní školy v oblasti respiračních onemocnění
Název v angličtině:
Knowladge of the selected secondary school´s students about respiratory diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Drbohlavová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
210131
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Respirační onemocnění, chřipka, tuberkulóza, astma, SARS, léčba, prevence
Klíčová slova v angličtině:
Respiratory system, flu, tubeculosis, asthma, SARS, therapy, prevention
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE Znalosti žáků druhého stupně vybrané základní školy v oblasti respiračních onemocnění AUTORKA Tereza Drbohlavová VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Hanušová Jaroslava, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá tématem respiračních onemocnění se zaměřením na znalost žáků druhého stupně vybrané základní školy v této problematice. V první části práce je přehled jednotlivých nemocí, a to včetně jejich původců. V této teoretické části jsou popsány projevy vybraných nemocí, klinický obraz, průběh, možnosti vakcinace, léčby nebo prevence. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit znalosti žáků 6.- 9. třídy na vybrané základní škole v tomto tématu. Informace potřebné pro zpracování výzkumné části práce jsou od žáků získány prostřednictvím dotazníků. Výsledkům tohoto výzkumu je věnována druhá část práce. Z těchto výsledků je patrné, že znalosti žáků se celkově pohybují mezi průměrnými. Nejlepších výsledků dosáhly 9. ročníky, s průměrným počtem bodů 44,38 bodů v 9. A a 46,54 bodů v 9. B. Těmto bodovým výsledkům odpovídá celková procentuální úspěšnost 80,7 % v 9. A a 77,58 % v 9. B. Naopak nejnižší počet správných odpovědí byl u žáků z 6. A, ve které žáci dosáhli průměrného počtu bodů 29,53 a celkové úspěšnosti 48,67 %. Výsledky jsou podrobněji rozebrány ve výzkumné části práce a pro lepší orientaci a přehlednost jsou zpracovány do tabulek. V rámci této kapitoly je mj. vypracováno i srovnání mezi jednotlivými třídami. KLÍČOVÁ SLOVA respirační onemocnění, chřipka, tuberkulóza, astma, SARS, léčba, prevence
Abstract v angličtině:
TITLE Knowledge of second grade pupils of selected primary school in the field of respirátory diseases AUTHOR Tereza Drbohlavová SUPERVISOR PhDr. Hanušová Jaroslava, Ph.D. ABSTRAKT This bachelor thesis is about the topic of respiratory diseases with a focus on the knowledge of pupils from 6th to 9th grade of selected elementary school in this topic. In the first part of the thesis there will be an overview of individual diseases, including their following symptoms. In this part will be described how the selected diseases manifests, clinical picture, progression of the disease, possibilities of vaccination, treatment or prevention. The main goal of this bachelor thesis is to evaluate the knowledge of pupils of the 6th to 9th grade at a selected elementary school in this topic. The necessary information will be collected from the pupils through questionnaires. The second part of this thesis is devoted to the results of this research. From these results it is clear that the pupils' knowledge is generally average. The best results were achieved in 9th grades, with average score of 44.38 points in 9. A and 46.54 points in 9. B. the total percentage success in 9.A is 80.7 % and in 9.B 77.58 %. On the contrary, the lowest number of correct answers was from pupils of 6. A, where the pupils achieved an average score of 29.53 points and with overall success rate of 48.67 %. The results are analyzed in more detail in the research part of the thesis and they are in tables for better orientation and clarity. Within this part, a comparison between individual classes is also included. KEYWORDS Respiratory system, flu, tubeculosis, asthma, SARS, therapy, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Drbohlavová 3.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Drbohlavová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Drbohlavová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Tereza Drbohlavová 201 kB