velikost textu

Analýza povědomí o lavinovém nebezpečí v Krkonoších u skialpinistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza povědomí o lavinovém nebezpečí v Krkonoších u skialpinistů
Název v angličtině:
Analysis of Avalanche Danger Awareness in the Krkonoše Mountains by ski mountaineers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Fricová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Brtník
Oponent:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Id práce:
210129
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lavinové nebezpečí, Krkonoše, skialpinismus, lavinová výbava
Klíčová slova v angličtině:
Avalanche danger, Giant Mountains, ski touring, avalanche equipment
Abstrakt:
Abstrakt Název: Analýza povědomí o lavinovém nebezpečí v Krkonoších u skialpinistů. Cíle: Cílem bakalářské práce je analýza povědomí a zkoumání informovanosti o lavinovém nebezpečí, lavinové prevenci a lavinové záchraně jak u pokročilých, tak i u začínajících skialpinistů, jenž se vydávají do Krkonoš podnikat skialpinistické túry. Metody: Praktická část bakalářské práce má charakter kvantitativního výzkumu. Konkrétně bylo realizováno dotazníkové šetření na vzorku respondentů z řad skialpinistů všech úrovní. Na základně rozboru získaných dat z kvantitativního výzkumu bylo zhodnoceno povědomí o lavinovém nebezpečí u skialpinistů v Krkonoších. Výsledky: Na základě získaných dat bylo zjištěno, že 40 % z celkového počtu skialpinistů v Krkonoších tuto sezónu navštívilo Krkonoše za účelem skialpinismu poprvé. Většina z respondentů uvedla, že si je rizika lavinového nebezpečí vědoma, přesto ale 77,5 % dotazovaných se při túře pohybovalo volným terénem, z toho 25 % byli začátečníci jenž s pohybem na skialpinistických lyžích neměli dostatečné zkušenosti. Lavinové bezpečností vybavení mělo jen 25 %, přičemž jen 60 % z nich provedlo vzájemnou kontrolu lavinových vyhledávačů. Závěr: Na základě výsledků výzkumného šetření byla potvrzena první stanovená hypotéza a můžeme tak konstatovat, že, v rámci velkého rozmachu skialpinismu jako volnočasové aktivity, se do Krkonoš vydává stále větší množství lidí podnikat skialpinistické túry. Druhou hypotézu nebylo možné potvrdit ani vyvrátit. Klíčová slova: Lavinové nebezpečí, Krkonoše, skialpinismus, lavinová výbava
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of Avalanche danger awareness at Giant Mountains by backcountry skiers. Objectives: Goal of bachelor thesis is analysis of awareness and foreknowledge about danger of avalanches occurrence, avalanche rescue and above all avalanche prevention at both advanced and beginning backcoutnry skiers who sets to Giant Mountains to do skitouring tours. Methods: The practical part of the thesis has a character of quantitative research. A questionnaire was carried out on a sample of backcountry skiers of all levels. Based on the analysis of the obtained data from the quantitative research, the awareness of the avalanche danger among the backcountry skiers in the Giant Mountains was evaluated. Results: Based on the obtained data was found that 40 % of the total number of backcountry skiers in the Giant Mountains visited them for the purpose of skitouring for the first time this year. Most of the respondents stated that they were aware of the risk of avalanche danger. Nevertheless, 77.5 % of the interviewed were moving on the open terrain during the skitouring tour, of which 25 % were beginners who did not have sufficient experience with it. Only 25 % had avalanche safety equipment, but only 60 % of them performed mutual control of avalanche rescue beacons Conclusion: Based on the results of the research the first hypothesis was confirmed. We can claim that as a part od the great boom of skitouring as a leisure activity an increasing number of people go to the Giant Mountains to undertake skitouring tours. The second hypothesis could not be confirmed or refuted. Keywords: Avalanche danger, Giant Mountains, ski touring, avalanche equipment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Fricová 18.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Fricová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Fricová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Brtník 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. 152 kB