velikost textu

Praktické etické otázky v mobilní specializované paliativní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praktické etické otázky v mobilní specializované paliativní péči
Název v angličtině:
Practical Ethical Questions in Mobile Specialized Paliative Care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Konečný
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Id práce:
210118
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domácí hospic, umírání, smrt, mobilní specializovaná paliativní péče, etická dilemata.
Klíčová slova v angličtině:
Home hospic, dying, death, specialized mobile palliative care, ethical dilemmas.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá praktickými etickými otázkami v mobilní specializované paliativní péči. V práci jsou nejprve čtenáři upřesněny pojmy, které jsou nutné pro pochopení dalšího kontextu. Stručně vypsána historie péče o nemocné. Následně práce uvádí legislativní zakotvení paliativní péče v právním řádu České republiky a principy paliativní péče. Rozpracovává fáze vyrovnání se s nemocí a ztrátou blízkého člověka, jak z pohledu dospělé osoby, tak dítěte. Dále navazují části pojednávající o spirituální a pastorační péči o umírající, čtyři principy lékařské etiky a informovaném souhlasu. V následující části jsou zpracovány jednotlivé etické problémy paliativní péče. Na podkladě rozhovoru s MUDr. Irenou Závadovou a pomocí odborné literatury je nastíněn možný postup jejich řešení. Stěžejní etické otázky, jimiž se tato práce zabývá, jsou následující: • vzdělávací systém v paliativní péči • sporný výklad zákona č. 372/2011 Sb. • opiofobie • antibiotika v paliativní a hospicové péči • výživa v paliativní péči • paliativní sedace • transfuze v mobilní specializované paliativní péči • autonomie pacienta s demencí Klíčová slova Domácí hospic, umírání, smrt, mobilní specializovaná paliativní péče, etická dilemata.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with practical ethical issues in specialized mobile palliative care. First of all the terms necessary for understanding the context are explained. History of palliative care. Than introduction to the legal order and the principles of palliative care in the Czech Republic follows. Diploma thesis summarizes the phases of coping with the disease and the loss of a close person. This is both from adult's and a child's point of view. Next section deals with spiritual and pastoral care of dying, four principles of medical ethics and informed consent. Based on an interview with MUDr. Irena Závadová, supported by specialized literature, the ethical issues and theire possible solutions are mentioned too. This thesis deals with ethical issues as follows: • education system in palliative care • controversial interpretation of the law n. 372/2011 • opiatophobia • antibiotics in palliative and hospice care • nutrition in palliative care • palliative sedation • transfusion in palliative/hospice care • autonomy patient with dementia Keywords Home hospic, dying, death, specialized mobile palliative care, ethical dilemmas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Konečný 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Konečný 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Konečný 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB