velikost textu

Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání
Název v angličtině:
Artificial intelligence and liability for its actions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Urban
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
210117
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání Umělá inteligence se v posledních letech stala všudypřítomným fenoménem, který má potenciál změnit svět, jak jej známe. Tato diplomová práce se proto zabývá tématem umělé inteligence, a to konkrétně ve spojení s občanskoprávní odpovědností za její jednání. Je absolutně jisté, že v budoucích letech bude čím dál více docházet k situacím, ve kterých vznikne škoda z důvodu jednání umělé inteligence. Primárním cílem této diplomové práce je proto určení osoby odpovědné za tuto škodu v českém právním řádu. Dalšími cíli práce je analýza, jakým způsobem ovlivňuje nástup autonomních automobilů současný institut odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků, a také představení a rozbor nedávného usnesení Evropského parlamentu, které má sloužit jako základ budoucího právního rámce upravujícího umělou inteligenci na území Evropské unie. Práce se nejdříve zaměřuje na vymezení pojmu umělá inteligence z technického a právního pohledu. Tato analýza odhaluje, že vymezení tohoto pojmu není ani z jednoho pohledu úplně přímočaré, což může mít pro právní úpravu umělé inteligence závažné důsledky. Jako základ pro dosažení cílů této práce je následně představen koncept občanskoprávní odpovědnosti tak, jak je chápán v českém právním prostředí. V rámci této části text mimo jiné vysvětluje podstatu objektivní odpovědnosti a její důležitost pro umělou inteligenci. Ve třetí části se práce věnuje jednotlivým skutkovým podstatám občanského zákoníku, které se týkají občanskoprávní odpovědnosti. Práce využívá závěrů dosažených v první části a snaží se o určení, který ze současných institutů je nejlépe aplikovatelný na případy škodných událostí zahrnujících umělou inteligenci. Autor v této části konstatuje nedostatečnost těchto institutů v momentě, kdy díky technologickému vývoji získá umělá inteligence vysokou úroveň autonomie, a proto v rámci de lege ferenda úvah navrhuje možné budoucí řešení. Čtvrtá část reaguje na současný trend spočívající ve vývoji autonomních automobilů. Práce představuje úrovňové dělení takovýchto vozidel, a to na základě stupně jejich autonomie. Dle těchto úrovní je v práci navržen vývoj odpovědnosti za škodu z provozu dopravního prostředku, jež postupně přechází z provozovatele tohoto prostředku na jeho výrobce. Závěrečnou část tvoří analýza navrhovaných legislativních kroků představených v minulém roce Evropskou unií, v jejímž rámci práce konstatuje vhodnost či nevhodnost jejich přijetí v následujících letech. Klíčová slova: umělá inteligence, odpovědnost za škodu, autonomní automobil
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Artificial intelligence and liability for its actions The artificial intelligence has recently become a ubiquitous phenomenon with a potential to change the world as we know it. Therefore, this thesis is concerned with the topic of artificial intelligence, specifically with a connection to a civil-law liability for its actions. It is absolutely clear that there will be more and more events in the future where damage will occur due to actions of artificial intelligence. Thus, the primary goal of this thesis is the determination of the person liable for damage caused in such cases under Czech law. Further goals of this thesis are an analysis of the question how is the dawn of autonomous cars influencing the legal instrument of liability for the damage caused by the operation of a means of transport as well as an introduction and examination of a recent resolution of the European Parliament which is supposed to serve as a basis for a future legal framework addressing the artificial intelligence in the area of the European Union. First, the paper focuses on the definition of the term artificial intelligence from a technical and legal viewpoint. This analysis shows that the definition of this term is not a straightforward one from neither of these viewpoints which can have serious implications for a legal regulation of artificial intelligence. Subsequently, the concept of civil-law liability as understood by the Czech law is assessed in order to provide a basis for the goals of this thesis. Within this part, the paper explains, inter alia, the nature of strict liability and its importance for artificial intelligence. The third part of the thesis is concerned with individual provisions of the Czech Civil Code which address the civil-law liability. The paper uses the conclusions reached in the first part and tries to determine which of the current instruments is the most suitable for application in the harmful events including artificial intelligence. Therein, the author argues that such instruments become insufficient in a moment when the technological development provides the artificial intelligence with a high level of autonomy. Hence, the author suggests a new possible solution for the future within de lege ferenda considerations. The fourth part of the thesis reacts to the current trend consisting in the development of autonomous cars. The paper introduces a division by levels of such cars based on the degree of their autonomy. Accordingly, the paper proposes a progress of the liability for the damage caused by the operation of a means of transport which gradually passes from the operator of this means to its manufacturer. The final fart is comprised of an analysis of the proposed legislative steps introduced by the European Union last year within which the thesis debates the suitability or unsuitability of their adoption in the future years. Key words: artificial intelligence, liability for damage, autonomous car
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Urban 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Urban 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Urban 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 315 kB