velikost textu

Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice
Název v angličtině:
Mapping and comparing addictology outpatient facilities for adolescents in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Metlická
Vedoucí:
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD.
Oponent:
Mgr. Lada Broklová
Id práce:
210113
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladiství, ambulantní péče, návykové látky, problémové užívání, rizikové chování
Klíčová slova v angličtině:
adolescents, ambulant care, addictive substances, problem drug use, risk behavior
Abstrakt:
posledních letech na poli adiktologie značně rezonuje téma dětské a dorostové problematiky a tato oblast zažívá dynamické změny. Adiktologických ambulancí pro děti a dorost jen přibývá a přístup k cílové skupině v této kontextu adiktologie není plně uko Cílem práce je popis šesti největších a nejdříve vzniklých adiktologických ambulancí pro děti a České republice se zaměřením na jejich vznik a jeho okolností, klientelu, metody a způsobů Praktická část práce otazníkového šetření, jež bylo vytvořeno pro účely této práce. d Forma zmíněného dotazníkového šetření byla elektronická, později i formou interview, a dotazník je Data, která byla při sběru získán uspořádána a srovnávána. Práce poskytuje popis vzniku a jeho okolností, klientely, používaných nástrojů a metod způsobů práce šesti adiktologických ambulancí pro děti a dorost na území ČR. S přihlédnutím teoretické části této práce, lze konstatovat, že zařízení naplňují nejzásadnější doporučení uvedená dokumentech této části. ZávěrPráce měla za úkol popsat zmíněné oblasti (jako vznik, klientelu, metody práce) šesti největších a nejdříve vzniklých adiktologických ambulancí pro děti a dorost. Cíl práce byl víceméně naplněn, avšak pro zcela relevantní výsledky by bylo zapotřebí podobný výzkum zopakovat za použití vhodnějších metod pro sběr i analýzu dat. Klíčová slova ambulantní péče ové užívání
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Metlická 875 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Metlická 279 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Metlická 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lada Broklová 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB