velikost textu

Stabilita a koordinace u hráčů Ultimate frisbee

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stabilita a koordinace u hráčů Ultimate frisbee
Název v angličtině:
Stability and coordination of Ultimate frisbee players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Juranová
Vedoucí:
Mgr. Kristina Medková
Oponent:
Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT
Id práce:
210101
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je zmapovat stav koordinace a způsob rozložení zátěže mezi končetinami u hráčů Ultimate frisbee (UF). Posturální koordinaci (PC) hodnotíme v těchto siuacích: testy v tahu porovnané s testy v tlaku, testy se zrakovou kontrolou porovnané s testy bez zrakové kontroly. Dále hodnotíme rozložení váhy mezi dolními končetinami (DKK) a rozložení váhy mezi horními končetinami (HKK). Metodika: Do studie se přihlásilo 23 dobrovolníků (studie se účastnilo 20, 3 byli vyřazeni pro nesplnění vstupních kritérií), jednalo se o hráče nejlepší republikové úrovně v zastoupení obou pohlaví a ve věku 20-43 let (přůměrný věk je 31 let). Měření probíhalo na přístroji Imoove 300. Vstupní kritéria byla: minmální doba hraní UF 3 roky, bez závažných onemocnění (neurologické, interní), operace či zranění (ruptura svalu, zlomenina). Každý hráč absolvoval 12 DLC (dynamic life control) testů v módu Check Up. V testech byly kombinovány tyto možnosti nastavení přístroje: druh stoje (stoj rozkročný, nakročení PIDK (pivotová dolní končetina), nakročení VDK (výpadová dolní končetina)); testování se zrakovu kontrolou (SZK) a testování bez zrakové kontroly (BZK); testování v tahu a testování v tlaku. Data byla testována jendovýběrovým Wilcoxonovým testem. Výsledky: Na hladině statistické významnosti 0,05 se prokázalo, že v následujích způsobech testů byla PC lepší se zrakovou kontrolou než bez ní: stoj, tah (p=0.003205); stoj, tlak (p=0.01146); nakročení VDK, tah (p=0.001406); nakročení VDK, tlak (p=0.01742); nakročení PIDK, tlak (p=0.0001581). U varianty testu nakročení PIDK, tah (p=0.08558) se toto neprokázalo. PC byla lepší v tlaku než v tahu v následujících případech: stoj, SZK (p=0.0004445); nakročení VDK, SZK (p=0.0007508); nakročení VDK, BZK (p=0.02187); nakročení PIDK, SZK (p=0.04718). Toto nelze prokázat u testů: stoj, BZK (p=0.211); nakročení PIDK, BZK (p=0.9291). Rozložení váhy mezi DKK bylo symetrické ve všech třech variantách stoje: stoj rozkročný (p=0.2689), nakročení PIDK (p=0.7065), nakročení VDK (p=0.05628). Asymetrie se ani v jednom případě na hladině 0,05 neprokázala. U zatížení HKK se asymetrie prokázala. Nedominantní horní končetina byla zatěžována více jak v tahu (p=0.007211), tak v tlaku(p=0.001903). Závěr: Nebyla nalezena výrazná asymetrie v zatížení DKK, zatímco rozdíl v distribuci zátěže u HKK byl výrazný. Nedominantní horní končetina je zatěžována více. Probandi měli lepší výsledky PC v tlaku než v tahu a se zrakovou kontrolou než bez ní. Klíčová slova: Stabilita,rozložení váhy, koordinace, Ultimate frisbee, Imoove
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main objective of this bachelor thesis is to describe coordination and the load distribution between the limbs of Ultimate frisbee (UF) players. We evaluate postural coordination (PC) in the following situations: tests in tension compared with tests in compression, tests with or without eye control. We evaluate the weight distribution between lower limbs (LL) and between upper limbs (UL) too. Methods: 20 volunteers enrolled in the study. They were the best national-level players represented by both sexes and aged 20-43 (average age is 31 years). The measurement was performed on the Imoove 300. The entry criteria were: active career in UF of at least 3 years, without serious illnesses (neurological, internal), surgery or injury (muscle rupture, fracture). Each player passed 12 DLC (dynamic life control) tests of Check Up mode. The following instrument set-up options were combined in the tests: type of standing position (stand straddling, PILL (pivot lower limb) step, LLL (lunge lower limb) step); test with eye control test (EC) or test with no eye control (NEC); test in tension or test in compression. The data was tested with a single Wilcoxon test. Results: At a statistical significance level of 0.05, it was shown that in the following assays, PC was better with visual control than without it: stand straddling, tension (p=0.003205); stand straddling, compression (p=0.01146); LLL step, tension (p=0.001406); LLL step, compression (p=0.01742); PILL step, compression (p=0.0001581). Only with the PILL step, tension (p=0.08558) failed to prove this. PC was better in compression than in tension in the following cases: stand straddling, EC (p=0.0004445); LLL step, EC step (p=0.0007508); LLL step, NEC step (p=0.02187); PILL step, EC step (p=0.04718). This could not be shown in the tests: stand straddling, NEC (p=0.211); PILL step, NEC (p=0.9291). The weight distribution between the legs was symmetrical in all three standing positions: stand straddling (p=0.2689), PILL step (p=0.7065), LLL step (p=0.05628). Asymmetry was not shown at 0.05 level in either case. Asymmetry has been demonstrated in upper limb loads. The non-dominant limb was loaded more both in tension (p=0.007211) and in compression (p=0.001903). Conclusion: There was no significant asymmetry in the LL load, while the difference in load distribution at UL was significant. The non-dominant upper limb is loaded more. Probands had better PC results in compression than in tension and with visual control than without it. Key words: Stability, load distribution, coordination, Ultimate frisbee, Imoove
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Juranová 3.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Juranová 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Juranová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kristina Medková 668 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB