velikost textu

Viry ve výuce biologie na vyšším stupni gymnázia (ISCED 3A)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Viry ve výuce biologie na vyšším stupni gymnázia (ISCED 3A)
Název v angličtině:
Viruses in Biology Teaching at Upper Secondary School (ISCED 3A)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Blahnová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lucie Hlaváčová
Id práce:
210100
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
viry, výuka biologie, aktivizační metody výuky, kritické myšlení, metoda práce s textem
Klíčová slova v angličtině:
viruses, teaching biology, activation methods of teaching, critical thinking, method of working with text
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá výukou tématu Viry na vyšším stupni gymnázií. V teoretické části se věnuje zařazení tématu v průběhu vyučování, analyzuje dostupné učebnice a jiné učební materiály, věnuje se z teoretické strany aktivizačním metodám, a navrhuje výukové jednotky. Ve výukových jednotkách využívá především metody aktivizační a cílící na kritické myšlení. V praktické části navržené výukové jednotky ověřuje ve výuce, a hodnotí jejich úspěšnost z hlediska míry zapamatování učiva žáky. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the educational topic Viruses at a higher level of grammar schools. The theoretical part deals with the inclusion of the topic during school year, analyses available textbooks and other teaching materials, focuses on the theoretical side of the activation methods, and suggests teaching units. In the teaching units it mainly uses activation methods and methods targeting on critical thinking. In the practical part of the proposed teaching unit verifies in teaching, and evaluates their success in terms of the degree of remembering pupils. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Blahnová 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Blahnová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Blahnová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Hlaváčová 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 153 kB