velikost textu

Screening funkce svalů pánevního dna u fyzioterapeutek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Screening funkce svalů pánevního dna u fyzioterapeutek
Název v angličtině:
Screening of pelvic floor musles function in physiotherapist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Čaňová
Vedoucí:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.
Oponent:
Mgr. Pavlína Zvelebilová
Id práce:
210093
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat sílu svalů a vytrvalost svalstva pánevního dna pomocí Rehaspring konceptu u fyzioterapeutek, absolventek certifikovaného kurzu zabývajícím se vyhodnocením funkce svalů pánevního dna per vaginam. Sílu i vytrvalost svalstva pánevního dna hodnotíme v posturální poloze ve stoji. Metodika: K účasti na studii se přihlásily ženy fyzioterapeutky, které se zúčastnily vzdělávacího kurzu „Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence“ vedeným PhDr. Ingrid Palaščákovou Špringrovou, PhD. Jediným vstupním kritériem bylo vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie. Bylo vyšetřeno 54 probandů. Průměrný věk celé skupiny byl 35,8704±8,066. Celkem bylo ve skupině 21 nerodiček, 11 žen s jedním dítětem, 15 respondentek mělo dvě děti a tři a více dětí mělo celkem 7 žen. Data byla získaná z anamnestických údajů, dotazníkovou metodou ICIQ-SF a vyšetřením per vaginam pomocí PERF-SMR škály. Pro statistické zpracování bylo využito softwaru Microsoft Excel a R- project. Výsledky: Na hladině významnosti 0,05 bylo zjištěno průměrné skóre síly pánevního dna 3,593±1,055. Předpokládali jsme, že třetina žen bude mít sílu pánevního dna 3. Z celkového počtu 54 žen mělo sílu svalů 3 a více 47 žen, což představuje 87,037% žen. Dále bylo zjištěno, že mezi sílou a výdrží svalstva pánevního dna existuje přímá souvislost. Čím je vyšší hodnota výdrže SPD, tím je vyšší hodnota síly svalů PD. Pomocí Spermanova korelačního koeficitu jsme prokázali malou až střední závislost mezi proměnnými ICIQ-SF a výdrží pánevního dna ve stoji. Hodnota korelace je rovna - 0,2607a můžeme říci, že čím je vyšší hodnota ICIQ-SF, tím je nižší výdrž svalů pánevního dna. Závěr: Výsledky podporují úvahy o souvislostech mezi slabou hodnotou pánevního dna hodnocené pomocí PERF-SMR škály a hodnotou ICIQ-SF. Také se nám podařilo prokázat souvislost mezi stupněm svalové síly a hodnotou výdrže pánevního dna. Klíčová slova: svaly pánevního dna – močová inkontinence – fyzioterapie – Rehaspring koncept – ICIQ-SF – PERFECT škála
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main objective of this bachelor thesis is to analyze the muscular strenght and endurance of the pelvic floor muscles using Rehaspring concept in a physiotherapists who graduated a certified course dealing with the evaluation of pelvic floor muscle functions per vaginam. We evaluate the strength and endurance of the pelvic floor muscles in the a standing posture. Methods: This study was conducted on female physiotherapeutists who participated in the certified course „Physiotherapy in pelvic floor dysfunction and incontinence" led by PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD. The only entry criterion was a university degree in physiotherapy. 54 probands were examined. The average age of the whole group was 35.8704 ± 8.066. In total, there were 21 nulliparous participants, 11 participants with one child, 15 participants with two children and 7 participants with 3 or more children. Data were obtained from anamnestic data, ICIQ-SF questionnaire and per vaginam examination using the PERF- SMR scale. Microsoft Excel and R-project software were used for statistical processing. Results: With the signifikance level of 0,05 we found that the average strenght of pelvic floor muscles in participants was 3,593±1,055. We assumed that a one third of the participants will have pelvic floor muscle strenght of 3. 47 out of 54 participants (87,037% ) had muscle strenght 3 or higher. Furthermore we found that there is a direct link between the strenght and the endurance of pelvic floor muscles. The higher the endurance the higher the measured strenght. Using Spearman´s correlation coefficient we proved low to medium dependance between the measured values for ICIQ-SF and endurance of the pelvic floor in standing posture. The value of the correlation index is equal to -0,2607 therefore we can state that the higher is the value of ICIQ-SF the lower is the endurance of the pelvic floor muscles. Conclusion: The results support the idea of a dysfunction of pelvic floor evaluated by PERF-SMR scale and ICIQ-SF scale. We found correlation betweem strenght and endurance of pelvic floor muscles. Key words: pelvic floor – urinary incontinence – physiotherapy – Rehaspring concept – ICIQ-SF – PERFECT scale
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Čaňová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Čaňová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Čaňová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Zvelebilová 679 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB