velikost textu

Vliv jednostranné zátěže na posturu houslistů a violistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv jednostranné zátěže na posturu houslistů a violistů
Název v angličtině:
The impact of unilateral load on violinists' and violists' posture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Balcarová
Vedoucí:
MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
Oponent:
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Id práce:
210092
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce bylo popsat vliv jednostranné zátěže na posturu houslistů a violistů. Dalším cílem bylo zmapovat obtíže vyskytující se u takto vymezené skupiny hudebníků. Metodiky: Nábor probandů probíhal na základě elektronické komunikace (inzerátu na sociálních sítích, emaily orchestrům a zástupcům filharmonií). Zkoumaný soubor obsahoval 51 probandů a byl rozdělen do dvou skupin. První skupina byla skupina hudebníků (H), zahrnovala 30 probandů z řad houslistů a violistů. Přijímacím kritériem byl věk v rozmezí 15-60 let a doba hraní alespoň 5 let. Kontrolní skupina (K) čítala 21 probandů („nehudebníků“) z řad zdravých vysokoškolských studentů. Vstupní kritéria pro účast ve skupině K byla subjektivní pocit zdraví, absence nadměrné jednostranné zátěže a nepřítomnost diagnostikované skoliózy v minulosti. Proces sběru dat byl rozdělen do dvou částí. V úvodu první části byl probandovi předložen informovaný souhlas a vysvětlen postup a cíl studie. Dále bylo přistoupeno k měření probanda s využitím metody Moiré topografie. Předmětem vyšetření obou skupin byl stoj probanda, u skupiny H byl měřen i stoj v hrací pozici s nástrojem. Následně byl probandům předložen dotazník mapující přítomnost bolesti, probandovy návyky a ergonomii pohybu. Výsledky: Porovnání skupin H a K s využitím metody Moiré topografie na přístroji DIERS formetric 4D nepřineslo žádné signifikantní rozdílnosti v parametrech sagittal imbalance, coronal imbalance, kyphotic a lordotic angle a scoliosis angle. Při porovnávání běžného stoje vůči stoji v hrací pozici byl zjištěn signifikantní rozdíl (p<0,05) v parametrech sagittal imbalance, lordotic angle a scoliotic angle. Při stoji v hrací pozici stála skupina hudebníků s lehce zakloněným trupem a bederní lordóza byla prohloubena. Skoliotický úhel byl zvýrazněn. Porovnání houslistů a violistů ve stoji a v pozici s nástrojem nepřineslo signifikantní rozdíly znázorňující jejich rozdílnost. Dle výsledků dotazníkového šetření byla za nejvíce rizikovou oblast určena oblast hlavy, šíje a krku. Jako druhou nejvíce krizovou oblastí byla označena oblast pravého ramene a lopatky. Byl zaznamenán vysoký výskyt bolesti související s hraním, bolest se vyskytovala u 63 % po hraní. Manifestaci bolesti během hraní uvádí 50 % probandů skupiny H. Dále byla zaznamenána častější přítomnost back pain u skupiny H (p<0,05) v porovnání se skupinou K. Závěr: V testovaných parametrech nebyla prokázána strukturální odlišnost křivek páteře u skupiny hudebníků od kontrolní skupiny. Současně však byla nalezena vysoká prevalence bolesti, proto se domníváme, že ač nebyly zaznamenány změny strukturální, vlivem jednostranné zátěže dochází ke vzniku změn funkčních, které mohou být následným zdrojem bolesti. Klíčová slova Hudebníci, houslisté, violisté, jednostranná zátěž, postoj v hrací pozici, postura, bolest zad, Moiré topografie, ergonomie.
Abstract v angličtině:
The main goal of this study is to discuss the impact of unilateral load on violinists‘ and violists‘ posture. Moreover, we intended to describe physical problems amongst musicians. Methods: Subjects were recruited through email communication with orchestras and an advert posted on social media. The subjects were divided into two groups. The first group, called the musicians (H), included 30 violinists (21) and violists (9) in total. The second group was composed of healthy university students who were not exposed to unilateral loads. The process of data collection was split into two parts. Firstly, the subject was acquainted with the goal of the study and with the process of data collection, also the permissions form was signed. In the first part, Moire topography method was used. Both groups were tested in the standing position. The group of musicians was also tested in the playing position with the instrument in standing. Moreover, a specific form was filled focusing on pain, playing habits and ergonomics. Results: The comparison of the standing position between the musicians and control group observed on DIERS formetric 4D did not show any significant divergence within sagittal imbalance, coronal imbalance, kyphotic angle, lorodotic angle and scoliotic angle. Futhermore, the standing position and the playing position of the musician were compared. The result showed a significant difference within sagittal imbalance, lordotic angle and scoliotic angle. In the playing position, the musician`s trunk was tilted backwards, deeper lordosis was found and greater rotation within vertebras marked with the scoliosis angle. Comparison in standing and playing position using Moire topography method did not reveal any significant difference between violists and violinists. According to the form, the areas of the body most likely to develop pain are the head, nape and neck followed by the right shoulder and right shoulder blade area. A high presence of pain was revealed. Moreover, 63% of the musicians stated a presence of pain after playing; in addition, 50% reported presence of pain during their playing. The form also revealed that the musicians suffer with the back pain more than control group (p<0,05). Conclusion: No significant difference between the group of musicians and the control group using DIERS Formetric 4D was found. Unilateral load was found to be the cause of the high pain rate, and may create more functional than structural changes. These functional changes might be the cause of pain. Key words Musicians, violinists, violists, unilateral load, playing position, posture, back pain, Moire topography, ergonomics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Balcarová 2.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Balcarová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Balcarová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Balcarová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Otakar Raška, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB