velikost textu

Řešení sporů z mezinárodní kupní smlouvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řešení sporů z mezinárodní kupní smlouvy
Název v angličtině:
International Sales Dispute Resolution
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Iva Gavrilova
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
210088
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ŘEŠENÍ SPORŮ Z MEZINÁRODNÍ KUPNÍ SMLOUVY ABSTRAKT Tématem této disertační práce je řešení soudních sporů vzniklých z mezinárodních obchodních vztahů, resp. z mezinárodní kupní smlouvy jakožto jejich společného jmenovatele. Úvodní část práce se věnuje vymezení pojmu mezinárodní kupní smlouvy (kapitola prvá) a procesu jejího uzavírání (kapitola druhá) v režimu Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Zaobírá se mimo jiné problematikou mezer v právní úpravě a jejich vyplňováním, jednotnou interpretací či obchodními zvyklostmi. Zahrnuty jsou i komparativní poznatky. Předmětem pozornosti je rovněž v praxi se nezřídka vyskytující jev příznačný pro používání obchodních podmínek zvaný bitva forem. Těžištěm této práce je pojednání o pravidlech o soudní příslušnosti optikou mezinárodního obchodního vztahu. Autorka se zaměřuje na právní úpravu unijní: nařízení Brusel I bis (dále jen „Nařízení“). Středobodem pozornosti je pak volba soudu. Kapitola třetí se zabývá teritoriální, věcnou a časovou působností Nařízení, či jeho autonomním výkladem. Zajímavá je rovněž role Nařízení v oblasti rozhodčích řízení. Kapitola čtvrtá zkoumá pravidla o příslušnosti soudu použitelná v případě, kdy mezi obchodníky nedojde k žádnému platnému ujednání ohledně sudiště. Kapitola pátá je věnována dohodám o volbě soudu, analyzuje jejich základní rysy, náležitosti, či potenciální úskalí spjatá s jejich sjednáváním a uplatňováním před soudy. Vymezuje postavení sjednané výlučné příslušnosti v hierarchii ostatních příslušností, přičemž rozebírá také úpravu příslušnosti založené souhlasem žalovaného. Rozvedena je rovněž kontroverzní otázka volby soudu nečlenského státu nebo volby soudu v čistě vnitrostátních případech. Dále se již autorka plně soustřeďuje na formální a materiální platnost dohody a na překážku litispendence. Kapitola šestá na závěr představuje globálnější instrument pro vymáhání ujednání o soudní příslušnosti, kterým je Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu. Nastíněny jsou rovněž konkrétní odlišnosti mezi touto úmluvou a Nařízením. Klíčová slova: Mezinárodní kupní smlouva Dohoda o volbě soudu Nařízení Brusel I bis Haagská úmluva CISG
Abstract v angličtině:
INTERNATIONAL SALES DISPUTE RESOLUTION ABSTRACT This dissertation deals with judicial resolution of disputes arising from cross-border commercial relationships, more precisely from international sales contract as their common representative. The introduction defines the term of international sales contract (chapter one) and the process of its formation (chapter two) under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”). It addresses inter alia the gap filling of the CISG, uniform interpretation or commercial usages. Some comparative notes are also provided. Further, it examines a phenomenon called “battle of forms” that often occurs in practice when dealing with standard terms and conditions. The focal point of the thesis is the rules of jurisdiction set out in the Brussels I Regulation Recast (“Regulation”) which are analysed from the perspective of an international commercial relationship. The emphasis is on the prorogation of jurisdiction under the Regulation. The third chapter deals with the territorial, temporal and material scope of application of the Regulation, as well as with its autonomous interpretation. It also discusses the role of the Regulation in arbitration. Chapter four reviews the rules of jurisdiction applicable when there is no valid choice of court agreement. Chapter five addresses a choice of court agreement. It examines its main characteristics, requirements, as well as potential drawbacks related to its formation and enforcement. It defines the position of an agreed exclusive jurisdiction among other types of jurisdiction. In this context, attention is also paid to the jurisdiction established by submission of the defendant. The thesis also concerns various issues related to prorogation agreements, including controversial designation of a court of a non-member state or choice of a foreign court in wholly domestic cases. The rest of Chapter five scrutinizes in detail the questions related to formal and material validity of a jurisdiction agreement and lis pendens rules. Chapter six attends to the Hague Convention on Choice of Court Agreements and its applicability within international commercial litigation, and it also looks into the distinctions between this instrument and the Regulation. Keywords: International sales contract Choice of court agreement Brussels I recast Regulation Hague Convention CISG
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Gavrilova 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Gavrilova 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Gavrilova 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB