velikost textu

Práce s textem ve výuce biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s textem ve výuce biologie
Název v angličtině:
Work with text in Biology Teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gréta Rezková
Vedoucí:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Skýbová
Konzultant:
Mgr. Anna Vitásková
Id práce:
210087
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Práce s textem, výuka biologie, didaktika biologie, výukové metody
Klíčová slova v angličtině:
Work with text, teaching of biology, didactics of biology, teaching methods
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou práce s textem ve výuce biologie na základní škole. Cílem této práce je zjistit schopnost žáků analyzovat textové materiály a pracovat s nimi různým způsobem. Ve výzkumné části práce byly vytvořeny texty pro výuku žáků na 2. stupni základní školy a na ně navazujících 8 úloh. Úlohy byly zadány žákům (n = 75) v 6. – 8. ročníku v různých fázích hodiny. Následně byly úlohy vyhodnoceny a na základě výsledků posouzena schopnost žáků úlohy řešit. V šesti úlohách měli žáci vyšší úspěšnost než 70 %, pouze ve dvou úlohách získali žáci méně než 45 %. Výsledky výzkumu ukázaly, že schopnost žáků porozumět a pracovat s textem je na dobré úrovni. Bylo také zjištěno, s jakými metodami se žákům hůře pracuje a jakým způsobem je třeba úlohy upravit. Klíčová slova Práce s textem, výuka biologie, didaktika biologie, výukové metody
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the issue of working with text in biology lessons at primary schools. The aim of this work is to determine the ability of pupils to analyze text materials and to work with them in different ways. In the research part of the thesis were created texts for teaching pupils at the 2nd level of primary school and the following 8 tasks. Tasks were given to pupils (n=75) in grades 6, 7 and 8 at different stages of the lessons. The tasks were subsequently evaluated and the student’s ability to solve the problem was assessed on the basis of the results. In six assignments, pupils had a higher success rate then 70%, while only two had less than 45%. Research results have shown that the ability of pupils to understand and work with text is good. It has also been found out which methods are amiss and how to adjust the tasks. Key words Work with text, teaching of biology, didactics of biology, teaching methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gréta Rezková 4.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gréta Rezková 368 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gréta Rezková 366 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 153 kB