velikost textu

GLOBÁLNE PORUCHY KLÍMY – STUDNIČKY A PAMÄŤ KRAJINY

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
GLOBÁLNE PORUCHY KLÍMY – STUDNIČKY A PAMÄŤ KRAJINY
Název v češtině:
Globální poruchy klimatu - studánky a paměť krajiny
Název v angličtině:
Global Climate Change - Water Springs and Landscape Memory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Rebeka Švancárová
Vedoucí:
PhDr. Ivan Rynda
Oponent:
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Id práce:
210086
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
studničky, pamäť krajiny, invencia tradície, globálne zmeny klímy, ochrana prírody, zhustený popis, Beskydy, Kysuce
Klíčová slova v angličtině:
water springs, landscape memory, invention of tradition, global climate change, nature protection, thick description, Beskydy, Kysuce
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce je tradice vytváření studánek a péči o ně ve výzkumném území chráněných krajinných oblastí Kysuce (SR) a Beskydy (ČR). Obě oblasti jsou charakteristické výskytem četných vyvěrajících pramenů vody. Okolí těchto pramenů si lidé na mnoha místech již odedávna zkrášlují tvorbou studánek. Tvorba studánek a péči o ně, se v průběhu času staly jistou formou tradice, spojené s úctou k vodě a celkově k přírodě. Cílem diplomové práce je identifikovat jaký posun v této tradici nastává a co to pro člověka signalizuje. Jde také o přiblížení souvislostí proměn tradic s globálními poruchami klimatu a se změnami ve vztahu a v hospodaření člověka s krajinou. Pro výzkum tohoto problému byly zvoleny metody charakteristické pro kvalitativní typ výzkumu, jako získávání dat prostřednictvím rozhovorů a pozorování, které byly následně vyhodnoceny pomocí rámcové analýzy. Jedná se o určitou mikroetnografii užší skupiny lidí, kteří se o studánky v daných oblastech zajímají. Klíčová slova: studánky, paměť krajiny, invence tradice, globální změny klimatu, ochrana přírody, zhuštěný popis, Beskydy, Kysuce
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this master thesis is the tradition of creating human – made water springs and caring for them in the research area of protected landscape areas Kysuce (in Slovakia) and Beskydy (in Czech Republic). Both areas are characterized by the occurrence of numerous natural springs of water. People from both places have been enhancing surroundings of these springs for a long time. The creation and care of these objects have become over time a form of tradition, coupled with respect for water and nature as a whole. The aim of the thesis is to identify the shift in this tradition and what it signalizes to people. It is also about bringing the context of changes in traditions with global climate change and with changes in the human relationship and management of landscape. In order to analyze this problem, the methods characteristic for the qualitative type of research were used, such as interviews and observation, which were subsequently evaluated by means of a framework analysis. The work is a kind of microetnographic study that deals with a close group of people who are carying for such water springs in mentioned research areas. Key words: water springs, landscape memory, invention of tradition, global climate change, nature protection, thick description, Beskydy, Kysuce
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rebeka Švancárová 8.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Rebeka Švancárová 4.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rebeka Švancárová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rebeka Švancárová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Rynda 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Michael Bartoš, CSc. 153 kB