velikost textu

Odborná praxe v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odborná praxe v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v České republice
Název v angličtině:
Professional practice of social workers in tertiary education in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vejnarová
Vedoucí:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponent:
PhDr. Daniela Vodáčková
Id práce:
210080
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální práce|terciární vzdělávání|odborná praxe
Klíčová slova v angličtině:
social work|tertiary education|professional practice
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje odborným praxím v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v České republice. Zaměřuje se na průběh odborné praxe na vysokých a vyšších odborných školách v České republice, které připravují studenty na výkon sociálního pracovníka - konkrétně na odborné praxe studentů sociální práce prezenčního studia na vysokých školách v bakalářském stupni a na vyšších odborných školách, které jsou členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Cílem diplomové práce je zjistit, jak tento proces v současné době probíhá. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje především na vzdělávání studentů sociální práce v ČR, odbornou praxi v sociální práci (např. pojetí praktického vzdělávání, význam teorie pro praxi, teoretické přístupy k praktickému vzdělávání, mentoring) a supervizi odborné praxe. Praktická část představuje výsledky dotazníku, na který odpovídali vedoucí odborných praxí na školách, a výsledky analýzy dokumentů jednotlivých škol přístupných na internetu. Tyto výsledky jsou členěny podle dílčích výzkumných otázek. Klíčová slova Odborná praxe, sociální práce, terciární vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is devoted to professional practice in tertiary education of social workers in the Czech Republic. It focuses on the course of professional practice at universities and higher professional schools in the Czech Republic which prepare students for the performance of a social worker - concretely, the professional practice of full-time social work students at universities at bachelor's level and at higher professional schools that are the members of the Association of Educators in Social Work (ASVSP). The aim of this thesis is to find out how this process is currently going on. The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses mainly on the education of social work students in the Czech Republic, professional practice in social work (e.g. the concept of practical education, the importace of theory for practice, theoretical approaches to practical education, mentoring) and supervision of professional practice. The practical part presents the results of the questionnaire which was answered by the heads of professional practice at schools and the results of the analysis of documents of schools accessible on the Internet. These results are divided according to partial research questions. Keywords Professional practice, social work, tertiary education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vejnarová 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Vejnarová 171 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vejnarová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vejnarová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Vodáčková 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB