velikost textu

Porovnání skupin radikálních fotbalových fanoušků v ČR a sousedních státech (SRN, Polsko) a jejich prom ěna z hlediska migrace.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání skupin radikálních fotbalových fanoušků v ČR a sousedních státech (SRN, Polsko) a jejich prom ěna z hlediska migrace.
Název v angličtině:
Comparison between groups of radical football fans in Czech repuplic and neighbour states (BRD, Poland) and their change from the migration point of view.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Kovařík
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Id práce:
210078
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fotbal, hooligans, ultras, migrace, migrační krize, rasismus, xenofobie, politika
Klíčová slova v angličtině:
Football, hooligans, ultras, migration, migration crisis, racism, xenophobia, political situation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na problematiku radikálních fotbalových fans (ultras a hooligans) v ČR, Německu a Polsku, jejich porovnání a vliv, jaký na tyto skupiny měla (resp. má) migrační krize. V teoretické části práce představuje obecnou subkulturu hooligans, její vznik a vývoj. Dále nastiňuje působení radikálních fanouškovských skupin v sousedních státech ČR (Německo, Polsko). V práci jsou zmíněny i politické postoje na problematiku migrace ve vybraných zemích, což má na formování názorů jak veřejnosti, tak těchto skupin, velký vliv. Analytická část (výzkumná sonda) se skládá z šesti rozhovorů, které mají pomoci objasnit postoje na migraci členů radikálních fanouškovských skupin ve vybraných státech a přiblížit i hooligans scénu ve vybraném regionu. Cílem práce je tedy kromě vzniku, vývoje a představitelů subkultury hooligans, vysvětlit jak migrační krize, jako celoevropský fenomén poslední dekády, ovlivnila postoje subkultury hooligans z hlediska jejich názorů a reakcí na příliv uprchlíků do Evropy a jejich možné podpory, ať ze strany státu, fotbalových asociací, fotbalových klubů nebo UEFA.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The focus of this master thesis is the comparison of extreme football fans, more specifically ultras and hooligans in the Czech Republic, Germany, and Poland and the influence of the European migrant crisis on these groups. In the theoretical part of the thesis, the general characteristics of the hooligans subculture, its origins, and development will be described. Furthermore, the functioning of the extreme fan groups in the neighbouring countries of the Czech Republic, i.e. Germany and Poland will be outlined. Moreover, the political stances of these countries on the issues related to the migrant crisis are depicted. These stances have a large impact on shaping of public opinions, including the aforementioned groups. The analytical part of this thesis consists of six interviews. These interviews should help with understanding the views on the migration of the members of the radical fan groups in the selected countries and moreover closely depict the hooligans scene across specific regions. The goal of this thesis is hence to depict the origins, development, and the members of a hooligans subculture on one side. And on the other side, to explain how the European migrant crisis (historical phenomenon of the past decade in Europe) has influenced the stances of the hooligan subculture on the influx of refugees to Europe in relation to a potential support of the nations, football associations, football clubs or the Union of European Football Associations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kovařík 4.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kovařík 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kovařík 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Samek, M.A. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB