velikost textu

Modelové systémy při studiu a výuce molekulární biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelové systémy při studiu a výuce molekulární biologie
Název v angličtině:
Model Systems in the Study and Teaching of Molecular Biology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Michaela Kripnerová
Vedoucí:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Linda Němečková
Id práce:
210073
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
molekulární biologie a genetika, modelové systémy, výuka molekulární biologie, laboratorní úlohy z molekulární biologie
Klíčová slova v angličtině:
molecular biology and genetics, model systems, teaching of molecular biology, practical course in molecular biology
Abstrakt:
ABSTRAKT Molekulární biologie a genetika jsou v sou asné dob velmi rychle rozvíjející se obory. Jednou z možností, jak zvýšit zájem žák o studium molekulární biologie a genetiky, a podpořit tak jejich vlastní zvídavost a touhu objevovat, je použití metod badatelsky orientované výuky. Přestože se eské školství snaží s tímto pokrokem korespondovat, výuka molekulární biologie a genetiky je omezována nejen finan ními a materiálními limity, ale i nedostatkem odborného vzd lání. Tato práce je rozd lena na ást teoretickou a ást praktickou. Teoretická ást se v nuje postavení molekulární biologie ve výuce a modelovým systém m při studiu a výuce molekulární biologie a genetiky. Praktická ást je rozd lena na tři kapitoly. Cílem první kapitoly bylo zmapovat dostupné u ební materiály vhodné pro výuku na gymnáziích, zejména s ohledem na dostupnost návod pro praktické úlohy. Druhá kapitola shrnuje výsledky dotazníkového šetření mezi u iteli gymnázií, které se týká postavení molekulární biologie a genetiky ve výuce. Z obou výše zmín ných cíl vyplynulo, že je potřeba se tématu molekulární biologie a genetiky v novat více. Studenti, kteří by se cht li nadále tomuto oboru v novat, mají dle pedagog nedostate né základy, i přesto, že jejich kvalifikace a délka pedagogické praxe jsou dosta ující. Pilotní výzkum u ebnic ukázal, že v sou asné dob existuje jedna teoreticky zamř ená středoškolská u ebnice, která se tomuto tématu v nuje zcela vy erpávajícím zp sobem. Studenti středních škol nemají v zásad žádnou možnost získat praktické dovednosti, přestože dle názoru u itel by zájem o tuto formu výuky m li. Na základ toho byl navržen týdenní kurz pro studenty se zájmem o tuto problematiku. KLÍ OVÁ SLOVA molekulární biologie a genetika, modelové systémy, výuka molekulární biologie, laboratorní úlohy z molekulární biologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Molecular biology and genetics are currently very fast developing disciplines. One of the possibilities how to increase the pupils' interest in studying of molecular biology and genetics, and to support their own curiosity is to use research-based teaching strategies. Although Czech Education tries to correspond with this progress, teaching of molecular biology and genetics is limited not only by financial and material limits but also by a lack of vocational education. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the position of molecular biology in teaching and model systems in the study and teaching of molecular biology and genetics. The practical part is divided into three chapters. The goal of the first chapter was to present available teaching materials suitable for a teaching at grammar schools, especially with regard to the availability of manuals for practical seminars. The second chapter summarized the results of a questionnaire survey among grammar school teachers, which concerns the position of molecular biology and genetics in teaching. Both of the above-mentioned goals have shown that more needs to be done about the molecular biology of genetics. According to the teachers, students who would like to continue to pursue this discipline have insufficient foundations, despite the fact that their qualifications and the length of their teaching experience are sufficient. Pilot research on textbooks has shown that there is currently only one theoretical high school textbook devoted to this topic in an exhaustive way. In principle, grammar school students have no opportunity to acquire practical skills, although in the teachers' opinion they would have an interest in this form of teaching. Based on this, a weekly course for students interested in this topic was designed. KEYWORDS molecular biology and genetics, model systems, teaching of molecular biology, practical course in molecular biology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Michaela Kripnerová 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Michaela Kripnerová 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Michaela Kripnerová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Linda Němečková 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 153 kB