velikost textu

Postavení a úkoly státního zástupce v přípravném řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení a úkoly státního zástupce v přípravném řízení
Název v angličtině:
The position and role of public prosecutor in the preparatory criminal proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Doležal
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
210064
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní zástupce, Přípravné řízení, Dozor
Klíčová slova v angličtině:
Public Prosecutor, Preparatory Criminal Proceedings, Supervision
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce na téma Postavení a úkoly státního zástupce v přípravném řízení si dává za cíl podat ucelený pohled na činnost státního zástupce v tomto předsoudním stádiu trestního řízení. Státní zástupce v něm disponuje zcela dominantní a nezastupitelnou rolí, která se plně projevuje při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti průběhu přípravného řízení. Státní zástupce nese plnou odpovědnost za řádný průběh přípravného řízení, a právě dozorová oprávnění jsou naprosto klíčovým nástrojem, kterým státní zástupce může uplatňovat vliv a současně usměrňovat průběh přípravného řízení. Tato oprávnění jsou proto hlavní částí této diplomové práce. Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol a snaží se následovat systematiku trestního řádu. První kapitola se zabývá historickým vývojem veřejné žaloby na našem území a také ústavním zakotvením a organizací státního zastupitelství v českém právním řádu. Aktuální otázkou, která je v této části rozebrána, je připravovaná novela zákona o státním zastupitelství. Dále je zde představena působnost státního zastupitelství v trestní i mimotrestní oblasti. Závěr první kapitoly pak patří otázce dohledu v soustavě státního zastupitelství a také základním zásadám, které se v rámci činnosti státního zástupce uplatňují. Druhá kapitola se věnuje samotnému přípravnému řízení, jeho účelu a funkcím, jednotlivým fázím a také formám. Právě srovnání praktického využívání formy standardního a zkráceného přípravného řízení a popis konkrétních vlivů a trendů, které jejich využívání v posledních letech ovlivňují, je jednou s hlavních otázek, na které se tato kapitola zaměřuje. Stěžejní část práce tvoří její třetí kapitola. Tato kapitola pojednává právě o oprávněních a povinnostech státního zástupce, které mu zákonodárce svěřil a uložil v rámci výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti přípravného řízení. Ty jsou v rámci třetí kapitoly představeny samostatně pro fázi prověřování a fázi vyšetřování standardního přípravného řízení a také samostatně pro zkrácené přípravné řízení. Součástí kapitoly je také popis jednotlivých rozhodnutí, kterými se končí jednotlivé fáze standardního a také zkrácené přípravné řízení, a to včetně rozboru míry využívání jednotlivých rozhodnutí s ohledem na statistické údaje Nejvyššího státního zastupitelství.
Abstract v angličtině:
Abstract The Diploma thesis on The Position and Role of Public Prosecutor in the Preparatory Criminal Proceedings aims to give a comprehensive view of the public prosecutor's activities in this pre-trial stage of criminal proceedings. The public prosecutor has a completely dominant and irreplaceable role in it, which is fully reflected in the performance of supervision over the observance of the legality of the preparatory criminal proceedings. The public prosecutor bears full responsibility for the proper conduct of the preparatory criminal proceedings and supervisory authorizations represent an essential instrument by which the public prosecutor may exert influence and at the same time regulate the course of the preparatory criminal proceedings. Therefore, such authorizations are a crucial part of this Diploma thesis. The Diploma thesis is divided into three basic chapters and tries to follow the systematics of the Criminal Procedure Code. The first chapter deals with the historical development of public prosecution in our territory and also with the constitutional anchoring and organization of the public prosecutor’s office in the Czech legal order. The current issue discussed in this section is an amendment to the Act on Public Prosecutor’s Office which is being prepared now. It also introduces the scope of the public prosecutor’s office in the criminal and non-criminal areas. The first chapter’s conclusion then belongs to the issue of supervision in the system of public prosecutor’s office and also to the basic principles that apply in the activities of the public prosecutor. The second chapter is devoted to the preparatory criminal proceedings itself, its purpose and functions, individual phases and forms. It is the comparison of the practical use of the standard and summary preparatory criminal proceedings and the description of the specific influences and trends that have influenced their use in recent years is one of the main issues that this chapter focuses on. The main part of the Diploma thesis is its third chapter. This chapter deals with the powers and duties of the public prosecutor, which the legislature has entrusted and imposed on him in the exercise of supervision over the observance of the legality of preparatory criminal proceedings. Within the third chapter these are presented separately for the stage of verification and for the stage of investigation of the standard preparatory criminal proceeding and also for the summary preparatory criminal proceedings. The chapter also includes the description of the individual decisions that end the individual phases of the standard and also the summary preparatory criminal proceedings including an analysis of the rate of use of individual decisions with regard to the statistics of the Supreme Public Prosecutor’s Office.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Doležal 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Doležal 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Doležal 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB