velikost textu

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku
Název v angličtině:
Crime of the tax reduction, charge and similar mandatory payments under § 240 of the Criminal Code
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marta Fleková
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
210063
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, zásada ne bis in idem, zásada nemo tenetur se ipsum accusare, daňová optimalizace
Klíčová slova v angličtině:
Crime of the tax reduction, principle of ne bis in idem, principle of nemo tenetur se ipsum accusare, tax optimization
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku. Předmětný trestný čin je nejčastějším a současně nejzávažnějším daňovým trestným činem, jenž se vyznačuje vysokou mírou latentnosti. Cílem práce je přinést komplexní pohled na problematiku aktuální právní úpravy daňového podvodu, přičemž není opomenut ani historický vývoj právní úpravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Některé části této práce jsou věnovány základním znakům daňového podvodu. S ohledem na vysokou míru latentnosti, kterou se daňový podvod vyznačuje a také s ohledem na skutečnost, že jeho mnohé formy páchání nejsou dosud známy, je část práce věnována způsobům, jakými lze krátit daň, a to ve vztahu k nejdůležitějším daním v rámci daňové soustavy České republiky, tedy ve vztahu k dani z příjmů, DPH a spotřební dani. Některé části práce se zabývají obecnými otázkami vývojových stadií trestného činu či jeho trestání, vždy však ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Poté se práce zaměřuje na aktuální problémy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Těmito problémy jsou především zásada ne bis in idem, zásada nemo tenetur se ipsum accusare, otázka účinné lítosti a daňové optimalizace. Současný problém zásady ne bis in idem vyplývá z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož je možné za splnění určitých podmínek, aby proběhla obě řízení a v rámci nich byly uloženy obě sankce (trestní a daňová), a to, aniž by byla porušena zásada ne bis in idem. Problém zásady nemo tenetur se ipsum accusare spočívá tom, že zde platí zákaz nutit pachatele k oznamování jím páchané trestné činnosti prostřednictvím podání daňového přiznání souvisejícího s jeho protiprávní činností. S účinnou lítostí se pojí problém vzniklý v důsledku excesivního nálezu Ústavního soudu České republiky, podle něhož má být aplikována zvláštní účinná lítost podle § 242 trestního zákoníku i ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku. Daňová optimalizace s sebou přináší problematiku stanovení meze, kde končí legální daňová optimalizace a začíná daňová optimalizace činěná nezákonnými prostředky. Závěr práce je věnován zahraniční právní úpravě daňových trestných činů na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Klíčová slova: trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, zásada ne bis in idem, zásada nemo tenetur se ipsum accusare, daňová optimalizace
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the problematics of tax evasion, charge and similar mandatory payments under § 240 of the Criminal Code. This crime is the most common and at the same time the most serious tax crime which is significant by high rate of latency. The aim of this thesis is to present complex overview of current tax fraud legislation problematics. Several parts of this thesis are dedicated to the basic features of tax fraud. Given by the high latency of tax fraud by which is tax fraud characterized and also by the fact that many of its forms of committing are not yet known, part of the work is devoted to ways how to reduce tax in relation to the most important taxes within the Czech tax system. That means in relation to income tax, VAT and excise tax. Some parts of this thesis deal with the general issues of developmental stages of a crime or its punishment, but always in relation to the crime of tax evasion, charge and similar mandatory payments. The thesis then focuses on current problems of the crime of tax evasion, charge and similar mandatory payments. These problems are the ne bis in dem principle, the nemo tenetur se ipsum accusare principle, the question of effective regret and tax optimization. The current problem of the ne bis in idem principle emerged from the decision of the European Court of Human Rights according to which, under certain circumstances, there is a possibility that both proceedings take place and end up with sanctions (both criminal and tax) without violating the ne bis in idem principle. The problem with the nemo tenetur se ipsum accusare principle is that there is a prohibition on forcing the offender to report crimes committed by him by filing a tax return related to his unlawful activity. Effective regret is associated with a problem arising from the excessive finding of the Constitutional Court of the Czech Republic, according to which a special effective regret is to be applied under § 242 of the Criminal Code also in relation to the crime of tax evasion, charge and similar mandatory payments under § 240 of the Criminal Code. Tax optimization brings with it the problem of setting a limit where legal tax optimization ends and tax optimization made by illegal means begins. The conclusion of the thesis is devoted to the foreign legislation of tax offenses in Slovakia, Germany and Austria. Keywords: Crime of the tax reduction, principle of ne bis in idem, principle of nemo tenetur se ipsum accusare, tax optimization 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marta Fleková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marta Fleková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marta Fleková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB