velikost textu

Zásada legality a její uplatnění v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásada legality a její uplatnění v trestním řízení
Název v angličtině:
Principle of legality and its application in criminal proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Doušová
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
210062
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní řízení Zásada legality Státní zástupce
Klíčová slova v angličtině:
Criminal proceedings Principle of legality Prosecuting attorney
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na zásadu legality a její uplatnění v trestním řízení. Na základě této zásady je státní zástupce povinen stíhat všechny trestně činy, o nichž se dozví, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva něco jiného. Jedná se o jednu se základních zásad, na níž je postaveno trestní řízení v České republice. Úvod diplomové práce je věnován vymezení pojmu trestního řízení a jeho základních zásad, zejména jejich významu z pohledu některých odborníků dlouhodobě se zabývajících trestním právem. V další části se práce zaměřuje na pojetí zásady legality v trestních řádech platných na území našeho státu od roku 1918 až do současnosti především s přihlédnutím k tomu, jak se měnila úprava trestního procesu a pojetí zásady legality včetně výjimek z této zásady, jež byly do trestního řádu postupně zaváděny. Následující kapitola se zabývá porovnáním zásady legality, zásady oportunity a dalšími souvisejícími zásadami, na nichž je trestní řízení postaveno. Zvláštní pozornost je věnována uplatnění zásady legality v přípravném řízení a prolomením této zásady právě ve prospěch zásady oportunity. Z těchto důvodů se také další část práce zaměřuje na odložení věci pro neúčelnost nebo odložení věci v případech, kdy je možné konstatovat, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. Zmínka je i o ustanovení umožňující odložit trestní stíhání dočasně, včetně vysvětlení tohoto postupu. V další části práce je pozornost věnována institutu nepřípustnosti trestního stíhání a jednotlivým okolnostem, které takovýto postup opodstatňují. Důležitou kapitolou je samotné zahájení trestního stíhání obviněného a v návaznosti na to i analýza případů, kdy je možné trestní stíhání zahájit nebo v něm pokračovat u taxativně vyjmenovaných trestných činů se souhlasem poškozeného, který je k pachateli tohoto trestného činu v příbuzenském nebo obdobném vztahu. Dále je práce zaměřena na obligatorní i fakultativní důvody pro zastavení trestního stíhání obviněného státním zástupcem v přípravném řízení a skončení trestního řízení v důsledku využití institutů odklonů. Závěr diplomové práce je věnován připravované rekodifikaci trestního řádu se zaměřením na pojetí základních zásad v novém trestním řádu, postavení státního zástupce a nejvýznamnější předpokládané změny související s podstatnějším prolomením zásady legality ve prospěch zásady oportunity. Klíčová slova Trestní řízení Zásada legality Státní zástupce
Abstract v angličtině:
Principle of legality and its application in criminal proceedings Abstract This diploma thesis focuses on the principle of legality and its application in criminal proceedings. Based on this principle, the prosecuting attorney is obliged to prosecute all crimes about which s/he learns unless the law or declared international treaties stipulate otherwise. It is one of the basic principles on which criminal proceedings in the Czech Republic are based. The introduction deals with the definition of the term “criminal proceedings” and its basic principles and their importance from the point of view of professionals in the field of criminal law. Next part of the thesis is devoted to the concept of the principle of legality in criminal codes valid on our territory from the year 1918 until today. It mainly concerns the changes in criminal proceedings and the motion of the principle of legality including the exceptions which were gradually introduced. The following chapter deals with the comparison of the principle of legality and the principle of opportunity and with other related principles on which the criminal proceedings are based. Special attention is paid to the application of the principle of legality in preliminary proceedings and breaching this principle in favour of the opportunity principle. Based on these reasons, the subsequent part of the thesis deals with the cases of not proceeding with the case due to purposelessness, or not proceeding with the case when the purpose of the proceedings has been reached. The provision allowing temporary suspension of the proceedings is also mentioned including the explanation of this procedure. Next part of the thesis focuses on the institute of immunity from criminal prosecution and the individual circumstances that justify this procedure. Commencement of criminal prosecution of the accused is another important chapter. It is followed by an analysis of cases when criminal prosecution can be initiated and continued for an exhaustive list of crimes with the consent of the injured that is in family or similar relationship to the offender. In addition, the work focuses on obligatory and mandatory reasons for the discontinuation of criminal prosecution of the accused by the prosecuting attorney in preliminary proceedings and termination of the criminal proceedings because of application of institutes of diversions. The conclusion of the diploma thesis is devoted to the prepared recodification of the rules of criminal procedure focusing on basic principles in the new rules of criminal procedure, position of the prosecuting attorney and the most important expected changes connected with substantial breaching of the principle of legality in favour of the principle of opportunity. Key words Criminal proceedings Principle of legality Prosecuting attorney
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Doušová 833 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Doušová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Doušová 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB