velikost textu

Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam
Název v angličtině:
Alkaloids from the wood of the species Liriodendron tulipifera L. and their activity against human cholinesterases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Magda Hrušková
Vedoucí:
PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Id práce:
210054
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Liriodendron tulipifera, alkaloid, lidské cholinesterasy, izolace
Klíčová slova v angličtině:
Liriodendron tulipifera, alkaloid, human cholinesterases, isolation
Abstrakt:
ABSTRAKT Hrušková M.: Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018. Klíčová slova: Liriodendron tulipifera, alkaloidy, biologická aktivita. Ze dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. byly izolovány alkaloidy a byla zkoumána jejich inhibiční aktivita vůči acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase a propyl oligopeptidase, což jsou enzymy zapojující se do patofyziologie Alzheimerovy choroby (AD). Hledání a testování nových látek, které by se uplatnily v léčbě AD, je velmi aktuální, neboť tuto nemoc zatím nelze kauzálně léčit. Alkaloidní extrakt ze dřeva Liriodendron tulipifera L. byl předběžně testován na inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterasam. Jelikož vykazoval inhibiční aktivitu, byl vybrán k izolaci alkaloidů a k jejich dalšímu zkoumání. Separace extraktu byla provedena pomocí sloupcové chromatografie se stupňovitou elucí. Pro izolaci alkaloidů byla používána preparativní TLC. Identifikace alkaloidů probíhala pomocí strukturních analýz (NMR a MS), u opticky aktivních látek byla měřena jejich optická otáčivost. K testování látek na jejich inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase byla vybrána modifikovaná Ellmanova metoda. Inhibiční aktivita propyl oligopeptidasy byla měřena spektrofotometricky. Výsledky byly porovnané s literaturou. Byly izolovány 3 alkaloidy: liriodenin oxoaporfinového typu, (+)-norglaucin aporfinového typu a (-)-pallidin homomorfinanového typu, poslední zmíněný byl z liliovníku izolován poprvé. Žádný z alkaloidů nevykazoval významnou aktivitu vůči lidským cholinesterasam ani vůči propyl oligopeptidase.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Hrušková M.: Alkaloids from the wood of the species Liriodendron tulipifera L. and their activity against human cholinesterase. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany, Hradec Králové, 2018. Key words: Liriodendron tulipifera, alkaloids, biological activity. The alkaloids from the wood of the species Liriodendron tulipifera L. were isolated and their inhibitory activity against acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and propyl oligopeptidase, which are enzymes involved in the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD), was investigated. The search and testing of new substances, which are used in AD treatment, is very relevant, as this disease cannot be casually treated yet. An alkaloid extract of Liriodendron tulipifera L. wood was tested in a preliminary testing for inhibitory activity against human cholinesterase. Because of the promising results, it was chosen for an isolation and identification of possible effective alkaloids. The extract was carried out by column chromatography with a step gradient elution. A preparative TLC was used to isolate alkaloids. The identification of alkaloids was done by structural analyses (NMR and MS). Optically active substances were measured for their optical rotation. A modified Ellman's method was used for testing of compounds for their inhibitory activity against acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. The inhibitory activity of propyl oligopeptidase was measured spectrophotometrically. The results were compared with the literature. Three alkaloids were isolated: the oxoaporphine type liriodenine, the aporphine type (+)-norglaucine and the homomorphinane type (-)-pallidine. The last mentioned was isolated from the Tulip tree for the first time. None of the alkaloids showed significant activity against human cholinesterase or propyl oligopeptidase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magda Hrušková 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magda Hrušková 451 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magda Hrušková 445 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 581 kB